TextHelpchinese
         Previous Next

其書、不能讀、當從中央周四角、寫之盤中、屈曲成文故名、

竇玄妻

The Wife of Dou Xuan

竇玄妻、失其姓氏、玄形貌絶異、天子以公主妻之、其妻作書與
玄别曰、棄妻斥女、敬白竇生、卑賤鄙陋、不如貴人、妾日已遠、彼
日已親、何所控訴、仰呼蒼旻、悲哉竇生、衣不厭新、人不厭故、悲
不可忍、怨不可去、彼獨何人、而居斯處、并謝以歌曰、煢煢白兔○
東走西顧○衣不如新○人不如○故其歌悲怨悽惨、亦名絶歌、

秦羅敷

Qin Luofu

羅敷、邯郸秦氏女、千乗王仁妻也、仁後為趙王家令、羅敷出采
桑于陌上、王登臺見而悅之、欲奪焉、羅敷善弹筝、作陌上桑歌
曰、日出東南隅○照我秦氏樓○秦氏有好女○自名為羅敷○羅敷喜

[ 卷三/ 一 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia