TextHelpchinese
         Previous Next

天不仁兮降亂離○地不仁兮使我逢此時○干戈日尋兮路道危○
民卒流亡兮共哀悲○煙塵蔽野兮胡虜盛○志意乖兮節義虧○對
殊俗兮非我宜○遭惡辱兮當告誰○笳一會兮琴一拍○心憤怨兮
無人知○其一戎羯逼我兮為室家○将我行兮向天涯○雲山萬重兮
歸路遐○疾風千里兮揚塵沙○人多暴猛兮如虺蛇○控弦被甲兮
為驕奢○兩拍張絃兮絃欲絶○志摧心折兮自悲嗟○其二越漢國兮
入胡城○亡家失身兮不如無生○氊裘為裳兮骨肉震驚○羯氊為
味兮枉遏我○情鞞鼓喧兮從夜逹明○胡風浩浩兮暗塞营○傷今
感昔兮三拍成○衘悲畜恨兮何時平○其三無日無夜兮不思我鄉
土○禀氣含生兮莫過我最苦○天災國亂兮人無主○唯我薄命兮
沒戎虜○殊俗心異兮身難處○嗜欲不同兮誰可與語○尋思渉歷

[ 卷三/ 三 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia