TextHelpchinese
         Previous Next

破冀州、文帝納后于鄴、有寵、生明帝、文帝踐祚、山陽公奉二女
以嬪于魏郭后李隂貴人並愛幸、后留鄴、愈失意、乃作塘上行
云、蒲生我池中○其葉何離離○傍能行仁義○莫若妾自知○衆口鑠
黄金○使君生别離○念君去我時○獨愁常苦悲○想見君顔色○感結
傷心脾○念君常苦悲○夜夜不能寐○莫以豪賢故○棄捐素所愛○莫
以魚肉賤○棄捐葱與薤○莫以麻枲賤○棄捐营與蒯○出亦復苦愁○
入亦復苦愁○邊地多悲風○樹木何修修○從君致獨樂○延年夀千
秋○復有怨言、帝大怒、賜死、

丁廙妻

The Wife of Ding Yi

丁廙妻者、丁敬禮之妻也、廙少有才姿、建安中為黄門侍郎、文
帝即位、以陳思王故、被誅、其妻、作寡婦賦曰、惟女子之有行○固

[ 卷三/ 八 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia