Shinü shi zuan shisi juan

詩女史纂 [xu]

詩女史纂目録  [mulu]

卷之一 [mulu]

卷之二 [mulu]

卷之三 [mulu]

卷之四 [mulu]

卷之五 [mulu]

卷之六 [mulu]

卷之七 [mulu]

卷之八 [mulu]

卷之九 [mulu]

卷之十 [mulu]

卷之十一 [mulu]

卷之十二 [mulu]

卷之十三 [mulu]

卷之十四 [mulu]

詩女史纂 [juan]

皇娥嫘祖 [bio]

有娀簡狄 [bio]

塗山女嬌 [bio]

西王母緱婉妗 [bio]

柳下惠妻 [bio]

次室女 [bio]

陶嬰 [bio]

姬氏 [bio]

恭伯姬傅母 [bio]

何氏 [bio]

麗玉 [bio]

紫玉 [bio]

勾踐夫人 [bio]

采葛婦 [bio]

河津女娟 [bio]

息夫人 [bio]

百里奚妻 [bio]

琴女 [bio]

虞姬 [bio]

詩女史纂 [juan]

戚夫人 [bio]

華容夫人 [bio]

趙飛燕 [bio]

班婕妤 [bio]

唐姬 [bio]

劉細君 [bio]

王嬙 [bio]

班昭 [bio]

卓文君 [bio]

徐淑 [bio]

張氏 [bio]

李妙惠 [bio]

詩女史纂 [juan]

蘇伯玉妻 [bio]

竇玄妻 [bio]

秦羅敷 [bio]

周氏 [bio]

蔡琰 [bio]

崔氏女 [bio]

甄后 [bio]

丁廙妻 [bio]

王宋 [bio]

詩女史纂 [juan]

左芬 [bio]

魏華存 [bio]

孫瓊 [bio]

李氏 [bio]

陳氏 [bio]

謝道韞 [bio]

鍾琰 [bio]

桃葉 [bio]

謝芳姿 [bio]

王氏 [bio]

王氏 [bio]

王氏 [bio]

辛氏 [bio]

陳氏 [bio]

梁緑珠 翔風 [bio]

楊苕華 [bio]

杜蘭香 [bio]

姚玉京 [bio]

子夜 [bio]

孟珠 [bio]

吴綵鸞 [bio]

劉妙容 [bio]

詩女史纂 [juan]

蘇蕙 [bio]

鮑令暉 [bio]

華山女 [bio]

蘇小小 [bio]

謝氏 陳留長公主 [bio]

馮小憐 [bio]

崔氏 [bio]

胡后 [bio]

劉令嫻 [bio]

劉氏 [bio]

沈滿願 [bio]

包明月 [bio]

吴興妓 [bio]

沈婺華 [bio]

陳氏 [bio]

李氏 [bio]

陳少女 [bio]

大義公主 [bio]

魯秋胡妻 [bio]

蕭后 [bio]

侯夫人 [bio]

吴絳僊 [bio]

杭静 [bio]

蘇蝉翼 [bio]

張碧蘭 [bio]

羅愛愛 [bio]

李月素 [bio]

秦玉鸞 [bio]

丁六娘 [bio]

詩女史纂 [juan]

長孫后 [bio]

徐惠 [bio]

武后 [bio]

上官婉兒 [bio]

江采蘋 [bio]

宋若昭 若憲 鮑文姬 [bio]

宜芬公主 [bio]

掖庭士人妻 [bio]

七歲女子 [bio]

開元宫人 僖宗宫人 [bio]

天寳宫人 宣宗宫人 僖宗宫人 [bio]

真德 [bio]

楊容華 [bio]

林氏 [bio]

趙氏 [bio]

喬氏 [bio]

張氏 [bio]

蔣馧 [bio]

孫氏 [bio]

侯氏 [bio]

裴柔之 [bio]

龍城貴主 [bio]

木蘭女 [bio]

詩女史纂 [juan]

張氏 [bio]

劉氏 [bio]

慎氏 [bio]

崔氏 [bio]

宋氏 [bio]

程長文 [bio]

牛應真 [bio]

魏氏 [bio]

樊氏 [bio]

王韞秀 [bio]

張窈窕 [bio]

葛鵶兒 [bio]

楊德麟 [bio]

郭紹蘭 [bio]

蔣氏 [bio]

田娥 [bio]

崔公逹 [bio]

張琰 [bio]

裴羽仙 [bio]

劉淑柔 [bio]

梁瓊 [bio]

劉雲 [bio]

張文姬 [bio]

鮑君徽 [bio]

劉瑗 [bio]

劉瑶 [bio]

張瑛 [bio]

姚月華 [bio]

廉氏 [bio]

崔仲容 [bio]

曹文姬 [bio]

薛媛 [bio]

戚逍遥 [bio]

詩女史纂 [juan]

關盼盼 [bio]

崔鶯鶯 [bio]

步非煙 [bio]

薛濤 [bio]

柳氏 [bio]

劉采春 [bio]

盛小叢 [bio]

徐月英 [bio]

常浩 [bio]

蓮花 [bio]

杜秋娘 [bio]

卾州妓 [bio]

平康妓 [bio]

太原妓 [bio]

襄陽妓 [bio]

故臺城妓 耿家青衣 [bio]

下 [juan]

劉杙 [juan]

詩女史纂 [juan]

詩女史纂 [juan]

李冶 [bio]

魚玄機 光 威 裒 [bio]

光威 韵姊妹三人 [bio]

元淳 [bio]

夷陵女子 [bio]

鮑家四絃 [bio]

李弄玉 [bio]

湘驛女子 [bio]

白衣女子 [bio]

孔氏 [bio]

韓僕射姬 [bio]

徐氏二女 [bio]

費氏 [bio]

黄崇嘏 [bio]

任氏 [bio]

周仲美 [bio]

海印 [bio]

詩女史纂 [juan]

楊氏 [bio]

蒨桃 [bio]

錢氏 [bio]

王氏 [bio]

宣和士女 [bio]

朱后 [bio]

林杜娘 [bio]

王氏 [bio]

王氏 [bio]

王氏 王氏 王安石妻 [bio]

楊璞妻 [bio]

丘氏 [bio]

曹緼 [bio]

○朱淑真 [bio]

魏夫人 [bio]

丁渥妻 [bio]

崔球妻 [bio]

毛友龍妻 [bio]

高氏 [bio]

詹茂光妻 [bio]

賀方回姬 [bio]

侯氏 [bio]

華春娘 [bio]

英州司寇女 [bio]

李氏女 [bio]

永安驛女 [bio]

士人妻 [bio]

黄淑 [bio]

李少雲 [bio]

朱氏 [bio]

徐君寳妻 [bio]

王清惠 [bio]

張瓊英 [bio]

韓希孟 [bio]

杜氏婦 [bio]

靈原夫人 [bio]

暨氏 [bio]

琵琶亭女子 [bio]

張氏女 [bio]

詩女史纂 [juan]

李清照 [bio]

阮逸女 [bio]

陳彦章妻 [bio]

劉鼎臣妻 [bio]

孫夫人 [bio]

鄭文妻孫氏 [bio]

易祓妻 [bio]

杜大中妾 [bio]

慕容岩卿妻 [bio]

延安夫人 [bio]

易少夫人 [bio]

周韶 龍靚 胡楚 [bio]

蘇小娟 [bio]

嚴蘂 [bio]

翁客妓 [bio]

蜀妓 [bio]

青幕子婦 [bio]

周氏 [bio]

文婉 吕氏 咏月婦 [bio]

蕭瑟瑟 [bio]

詩女史纂 [juan]

管道昇 [bio]

劉氏 [bio]

郭暉妻 [bio]

李氏 [bio]

吴氏 [bio]

孫淑 [bio]

張氏婦 [bio]

余季女 [bio]

萬氏 [bio]

鄭允瑞 [bio]

万俟蕙柔 [bio]

徐氏 [bio]

紹興女 [bio]

何氏 [bio]

胡妙端 [bio]

劉宜 [bio]

戴復古妻 [bio]

曹妙清 [bio]

張妙净 [bio]

王氏 [bio]

元氏 [bio]

高氏 阿主 [bio]

嬌紅 [bio]

咏梅花尼 [bio]

臨海民妻 [bio]

詩女史纂 [juan]

李氏玉英 [bio]

鐡氏二女 [bio]

宋氏 [bio]

郭愛  [bio]

沈氏 [bio]

孟淑卿 [bio]

朱氏 [bio]

茅氏 [bio]

林氏 [bio]

○陳德懿 [bio]

朱氏 [bio]

虞氏 [bio]

沈氏 [bio]

江西婦女 [bio]

邵氏 [bio]

淮安妓 [bio]

娄妃 [bio]

翠妃 [bio]

能曉 [bio]

詩女史纂 [juan]

藺氏節 [bio]

鄒賽貞 [bio]

陸文巒 閨怨云薰蘭麝不施妝數聲長嘆流  [bio]

何紫雲 [bio]

范氏 [bio]

桑 月妹 [bio]

儲氏 [bio]

楊夫人 [bio]

王月妝 [bio]

許景樊 四時歌云院落沉沉杏花雨鶯聲啼遍辛夷  [bio]

楊文儷 [bio]

趙今燕 名妓也雅附才情不妄交接居常燕坐讀書自  [bio]