TextHelpchinese
         Previous Next

訪○莫學阮郎迷○
得閻伯鈞詩云、情来結鏡懶梳頭○暮雨瀟瀟庭樹秋○莫怪闌干
垂玉箸○只縁惆悵對銀鈎○
湖上卧病喜陸鴻漸至云、昔去繁霜月○今来苦霧時○相逢仍卧
病○欲語淚先垂○強勧陶家酒○還吟謝客詩○偶然成一醉○此外更
何之○
寄校書七兄云、無事烏程縣○蹉跎歲月餘○不知芸閣吏○寂寞竟
何如○遠水浮仙棹○寒星伴使車○因過大雷岸○莫忘幾行書○
寄朱放云、望水試登山○山高湖又濶○相思無曉夕○相望經年月○
欎欎山木荣○綿綿野花發○别後無限情○相逢一時說○
送韓揆之江西云相看指楊柳别恨轉依依萬里西江水孤舟

[ 卷九/ 一 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia