TextHelpchinese
         Previous Next

盈似玉人甘心對冰雪不愛艶陽春又云小小春羅扇團團秋
月生蟠桃花樹裏綉得薫雙成又云自拂雙眉黛何曾慣得愁
若敎如翠柳便恐不禁秋又云樓前楊柳發青枝樓下春寒病
起時獨坐小窗無氣力隔簾風乱海棠絲又云緑窗寂寞掩殘
春綉得羅衣懒上身昨日翠幃新病起滿簾飛絮正愁人又云
小妹方纔習孝經可憐嬌怯性偏靈自尋女誡窗前讀嗔道家
人不與聽又云幾點梅花發小盆冰肌玉骨伴黄昏隔窗久坐
憐清影閑劃金釵記月痕又云綉被寒多未欲眠梨花枝上聽
春鵑明朝又是清明節愁見人家買紙錢又云春風昨夜碧桃
開正想瑶池月滿臺欲折一枝寄王母青鵉飛去幾時来又云
乞巧樓前雨乍晴弯弯新月伴雙星鄰家小女都相學闘取金

[ 卷十二/ 二 (b) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia