TextHelpchinese
         Previous Next

龢氣如春暖更覺清心耐夏炎義理精微宜苦究世情僥倖也
堪嫌笑談莫把工夫廢堂上嚴親鬢雪添
[口]兒云年少光隂莫自寬詩書因解滿床攤肯将燕石懐中
寳惟喜驪珠掌上看簞食可知顔子樂縕袍誰[口]仲由寒書香
一派能相繼嬴得時人羡二難
寄靈夀鄭景明妻云從親少日仕嵩陽曾處閨門接孟光三十
餘年成繾綣八旬高夀喜康疆哦松二子榮天祿戲綵諸孫遶
畫堂我亦青氈共華髪隂隂玉樹煥龍章
子充脩撰書報弄璋次韻云寥落官居喜事繁化[?]曾說弄銀
盆音傳母子忻無恙祥兆門楣慶有孫英物已從今日卜雀屏
能記舊時恩賓筵樽爼歡娱處愧我犀錢未入門

[ 卷十四/ 四 (a) ]
Site Map | System Requirements | Contact Us | Funding Opportunities | Links | Credits
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia