<Previous Section>
<Next Section>

Table of Ancient Chinese Chronology,

According to the Common scheme, and to the Bamboo Annals.

Common Scheme. Bamboo Annals.
Emperor's Name. Years of Reign. 1st Year on Reign. 1st Year of Reign. Years of Reign. Emperor's Name.
Yaou, 100 甲辰 B. C. 2,356 丙子 B. C. 2,145 100 Yaou,
Shun, 50 丙戌 B. C. 2,254 已未 B. C. 2,042 50 Shun,
Hea dynasty, with title of 后 or 王, Sovereign. Hea dynasty, with title of ###, Emperor.
Yu 8 丙子 B. C. 2,204 壬子 B. C. 1,989 8 Yu
K`e 9 甲申B. C. 2,196 癸亥 B. C. 1,978 16 K`e
太康 T`ae-k`ang 29 癸巳 B. C. 2,187 癸未 B. C. 1,957 4 T`ae-k`ang 太康
仲康 Chung-k`ang 13 壬戌 B. C. 2,158 已丑 B. C. 1,951 7 Chung-k`ang 仲康
Sëang 27 乙亥 B. C. 2,145 戊戌B. C. 1,942 28 Sëang
Usurpation 40 壬寅 B. C. 2,118 丙寅 B. C. 1,914 40 Usuppation
少康 Sh`aou-k`ang 22 壬午 B. C. 2,078 丙午 B. C. 1,874 21 Sh`aou-k`ang 少康
Ch`oo 17 甲辰 B. C. 2,056 已巳 B. C. 1,851 17 Ch`oo
Hwae 26 辛酉 B. C. 2,039 戊子 B. C. 1,832 44 Fun
Mang 18 丁亥 B. C. 2,013 壬申 B. C. 1,788 58 Mang
Sëĕ 16 乙巳 B. C. 1,995 辛未 B. C. 1,729 25 Sëĕ
不降 Puh-keang 59 辛酉 B. C. 1,979 已亥 B. C. 1,701 59 Puh-këang 不降
Pëen 21 庚申 B. C. 1,920 戊戌 B. C. 1,642 18 Pëen
Kin 21 辛巳 B. C. 1,899 已未 B. C. 1,621 8 Kin
孔甲 K`ung-këă 31 壬寅 B. C. 1,878 乙巳 B. C. 1,611 9 K`ung-këă 孔甲
Kaou 11 癸酉 B. C. 1,847 庚辰 B. C. 1,600 3 Haou
19 甲申 B. C. 1,836 乙酉 B. C. 1,595 7 Fă,
Kwei 52 癸卯 B. C. 1,817 壬辰 B. C. 1,588 31 Kwei,
Dynasty of Shang, with title of 王, or King. Dynasty of Shang, with title of 王, or King.
T`ang 13 乙未 B. C. 1,765 癸亥 B. C. 1,557 12 T`ang
乙亥 B. C. 1,545 2 Wae-ping 外丙
丁丑 B. C. 1,543 4 Chung-jin 仲壬
太甲 T`ae-këă 33 戊申 B. C. 1,752 辛巳 B. C. 1,539 12 T`ae-këă 太甲
沃丁 Yuh-ting 29 辛巳 B. C. 1,719 癸巳 B. C. 1,527 19 Yuh-ting 沃丁
太康 T`ae-kang 25 庚戌 B. C. 1,690 壬子 B. C. 1,508 5 Sëaou-kăng 小康
小甲 Sëaon-këă 17 乙亥 B. C. 1,665 丁巳 B. C. 1,503 17 Sëaou-këă 小甲
雍已 Yung-ke 12 壬辰 B. C. 1,648 甲戌 B. C. 1,486 12 Yung-ke 雍已
太戊 T`ae-mow 75 甲辰 B. C. 1,636 丙戌 B. C. 1,474 75 T`ae-mow 太戊
仲丁 Chung-ting 13 已未 B. C. 1,561 辛丑 B. C. 1,399 9 Chung-ting 仲丁
外壬 Wae-jin 15 壬申 B. C. 1,548 庚戌 B. C. 1,390 10 Wae-jin 外壬
河亶甲 Ho-t`an-këă 9 丁亥 B. C. 1,533 庚申 B. C. 1,380 9 Ho-t`an-këă 河亶甲
祖乙 Tsoo-yih 19 丙申 B. C. I,524 已巳 B. C. 1,371 19 Tsoo-yih 祖乙
祖辛 Tsoo-sin 16 乙卯 B. C. 1,505 戊子 B. C. 1,352 14 Tsoo-sin 祖辛
沃甲 Yuh-këă 25 辛未 B. C. 1,489 壬寅 B. C. 1,338 5 K`ae-këă 沃甲
祖丁 Tsoo-ting 32 丙申 B. C. 1,464 丁未 B. C. 1,333 9 Tsoo-ting 祖丁
南庚 Nan-kăng 25 戊辰 B. C. 1,432 丙辰 B. C. 1,324 6 Nan-kăng 南庚
陽甲 Yang-këă 7 癸巳 B. C. 1,407 壬戌 B. C. 1,318 4 Yang-këǎ 陽甲
盤庚 Pwan-kăng 28 庚子 B. C. 1,400 丙寅 B. C. 1,314 28 Pwan-kăng 盤庚
小辛 Sëaou-sin 21 戊辰 B. C. 1,372 甲午 B. C. 1,286 3 Sëaou-sin 小辛
小乙 Sëaou-yih 28 已丑 B. C. 1,351 丁酉 B. C. 1,283 10 Sëaou-yih 小乙
武丁 Woo-ting 59 丁已 B. C. 1,323 丁未 B. C. 1,273 59 Woo-ting 武丁
祖庚 Tsoo-kăng 7 丙辰 B. C. 1,264 丙午 B. C. 1,214 11 Tsoo-kăng 祖庚
祖甲 Tsoo-këă 33 癸亥 B. C. 1,257 丁巳 B. C. 1,203 33 Tsoo-kĕă 祖甲
廩辛 Lin-sin 6 丙申 B. C. 1,224 庚寅 B. C. 1,170 4 Fung-sin 廩辛
庚丁 Kăng-ting 21 壬寅 B. C. 1,218 甲午 B. C. 1,166 8 Kăng-ting 庚丁
武乙 Woo-yih 4 癸亥 B. C. 1,197 壬寅 B. C. 1,158 35 Woo-yih 武乙
太丁 T`ae-ting 3 丁卯 B. C. 1,193 丁丑 B. C. 1,123 13 Wăn-ting 太丁
帝乙 Te-yih 37 庚午 B. C. 1,190 庚寅 B. C. 1,110 9 Te-yih 帝乙
紂辛 Chow-sin 32 丁未 B. C. 1,153 已亥 B. C. 1,101 52 Te-sin 帝辛
Dynasty of Chow, with title of 王, or King. Dynasty of Chow, with title of 王, or King.
Woo 7 已卯 B. C. 1,121 辛卯 B. C. 1,049 6 Woo
Ching 37 丙戌 B. C. 1,114 丁酉 B. C. 1,043 37 Ching
K`ang 26 癸亥 B. C. 1,077 甲戌 B. C. 1,006 26 K`ang
Ch`aou 51 已丑 B. C. 1,051 庚子 B. C. 980 19 Ch`aou
Muh 55 庚辰 B. C. 1,000 已未 B. C. 961 55 Muh
Kung 12 乙亥 B. C. 945 甲寅 B. C. 906 12 Kung
E. 25 丁亥 B. C. 933 丙寅 B. C. 894 25 E.
Hëaou 15 壬子 B. C. 908 辛卯 B. C. 869 9 Hëaou
E. 16 丁卯 B. C. 893 庚子 B. C. 860 8 E.
Le 51 癸未 B. C. 877 戊申 B. C. 852 26 Le
Seuen 46 甲戌 B. C. 826 甲戌 B. C. 861 46 Seuen
Yëw 11 庚申 B. C. 780 庚申 B. C. 780 11 Yew
P`ing 51 辛未 B. C. 769 辛未 B. C. 769 51 P`ing
Hwan 23 壬戌 B. C. 718 壬戌 B. C. 718 23 Hwan
Chwang 15 乙酉 B. C. 695 乙酉 B. C. 695 15 Chwang
He 5 庚子 B. C. 680 庚子 B. C. 680 5 Le
Hwuy 25 乙巳 B. C. 675 乙巳 B. C. 675 25 Hwuy
Sëang 33 庚午 B. C. 650 庚午 B. C. 650 33 Sëang
K`ing 6 癸卯 B. C. 617 癸卯 B. C. 617 6 K`ing
K`wang 6 已酉 B. C. 611 已酉 B. C. 611 6 K`wang
Ting 21 乙卯 B. C. 605 乙卯 B. C. 605 21 Ting
Këen 14 丙子 B. C. 584 丙子 B. C. 584 14 Këen
Ling 27 庚寅 B. C. 570 庚寅 B. C. 570 27 Ling
King 25 丁巳 B. C. 543 丁巳 B. C. 543 25 King
King 44 壬午 B. C. 518 壬午 B. C. 518 44 King
Yuen 7 丙寅 B. C. 474 丙寅 B. C. 474 7 Yuen
貞定 Ching-ting 28 癸酉 B. C. 467 癸酉 B. C. 467 28 Ching-ting 貞定
K`aou 15 辛丑 B. C. 439 辛丑 B. C. 439 15 K`aou
威烈 Wei-lëĕ 24 丙辰 B. C. 424 丙辰 B. C. 424 24 Wei-lëĕ 威烈
Ngan 26 庚辰 B. C. 400 庚辰 B. C. 400 26 Ngan
Lëĕ 7 丙午 B. C, 374 丙午 B. C. 374 7 Lëĕ
Hëen 48 癸丑B. C, 367 癸丑 B. C. 367 48 Hëen
慎靚 Shin-tsing 6 辛丑 B. C, 319 辛丑 B. C. 319 6 Shin-tsing 慎靚
Nan 29 丁未 B. C, 313 丁未 B. C. 313 Yin

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia