<Previous Section>
<Next Section>

a. Works in Chinese.

Not listed are:

1. the editions of the Po hu t'ung, and the studies on it, for which see introduction, p. 3-5.

2. the Bibliographies, for which see ibid., p. 7-9.

3. the Apocryphal Books, for which see ibid., p. 102-106.

4. the Classics, for which I have used the Shih san ching chu su, Wu ying tien ed., reprinted by the Kuang-tung shu-chü, 1871.

5. the Dynastic Histories, for which I have used the Po-na ed., except for the Ch'ien han shu, for which Wang Hsien-Ch'ien'sCh'ien han shu pu chu, Ch'ang-sha 1900, has been used.

6. the Dictionaries, such as Tz'ŭ hai, Tz'ŭ t'ung, Chung kuo jên ming ta tz'ŭ tien, Chung kuo ku chin ti ming ta tz'ŭ tien.


Cha i 札 迻 Sun I-Jang. (1848-1908) . Preface of 1895.


Chan kuo ch'in han chien jên ti ts'ao wei yü pien wei 戰 國 秦 漢 問 人 的 造 偽 與 辨 偽 , by Ku Chieh-Kang. , Shih hsüeh nien pao. , Vol. 2, no. 2, 1935.


Ch'i ching i kang 七 經 義 綱, by Fan Shên. (10th cent. A.D.) , Yü han shan fang chi i shu. , ch. 53.


Chia yü 家 語, Ssŭ pu ts'ung k'an ed.


Ch'ien tso tu 乾 鑿 度, Ku ching chieh hui han..


Ching chi chuan ku 經 籍 籑 詁, by Juan Yüan. (1764-1849) , Shih-chieh shu-chü ed., 1936.


Ching hsüeh li shih 經 學 歷 史 , by P'I Hsi-Jui. (1850-1908) , Commercial Press ed., 1925.


Ching i ts'ung ch'ao 經 義 業 鈔, by Yen Tieh. (1763-1843) , Huang ch'ing ching chieh. , ch. 1390.


Ching tien shih wên 經 典 釋 文 , by Lu Tê-ming. (556-627) , Ssŭ pu ts'ung k'an ed.


Ch'u hsüeh chi 初 學 記, Ku hsiang chai hsiu chên shih chung ed.


Chuang tzŭ 莊 子, Wang Hsien-Ch'ien's ed. (Chuang tzŭ chi chieh 集 解), Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Ch'un ch'iu fan lu 春 秋 繁 露, Ku ching chieh hui han..


Chung kuo chê hsüeh shih 中 國 哲 學 史, 冊 下, by Fêng Yu-lan,. Ta hsüeh ts'ung shu. , 1933.


Chung kuo ching hsüeh shih 中 國 經 學 史, by Ma Tsung-ho. , Chung kuo wên hua shih ts'ung shu. , 1936.


Chung lü shu 鍾 律 書, Huang shih i shu k'ao..


Ch'üan shang ku san tai ch'in han san kuo liu ch'ao wên 全 上 古 三 代 秦 漢 三 國 六 朝 文, by Yen K'o-Ch'ün. (1762-1843) , photographic reprint, 1894.


Ch'ün ching p'ing i 帬 經 平 議 , by Yü Yüeh. (1821-1907) , Huang ch'ing ching chieh hsü pien. , ch. 1362 ff.


Ch'ün shu shih pu 帬 書 拾 補 , ch. on the Fêng su t'ung i , by Lu Wên-ch'ao. (1717-1796) , Pao ching t'ang ts'ung shu..


Dainihon jimmei jisho 大 日 本 人 名 辭 書, 1926.


Fa yen 法 言, by Yang Hsiung. (53 B.C.-18 A.D.) , Shih tzü ch'üan shu. , Ku-su chü-wên-t'ang ed., 1804.


Fêng su t'ung i 風 俗 通 義, Ssŭ pu ts'ung k'an ed.


Han kuan i 漢 官 儀, P'ing ching kuan ts'ung shu..


Han shih wai chuan 韓 詩 外 傳, Ku ching chieh hui han..


Han tai hsüeh shu shih lüeh 漢 代 學 術 史 略, by Ku Chieh-Kang. , Chi pên chih shih ts'ung shu. , 1936 .


Han wei po shih k'ao 漢 魏 博 士 考, by Wang Kuo-Wei. (1877-1927) Hai ning wang chung k'o kung i shu. , 1927 .


Han wei po shih t'i ming k'ao 題 名 考, ibid.


Hou han chi 後 漢 紀, Ssü pu ts'ung k'án ed.


Hou han shu pu chu 後 漢 書 補 注, by Hui Tung. (1697-1758) , Kuang ya ts'ung shu..


Hsiang tang t'u k'ao 鄉 黨 圖 考 , by Chiang Yung. (1681-1762) , Huang ch'ing ching chieh. , ch. 270.


Hsin yŭ 新 語, Ssü pu ts'ung k'an ed.


Hsün tzŭ , Wang Hsien-Ch'ien's ed. (Hsŭn tzŭ chi chieh), Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Huai nan tzŭ 淮 南 子, Liu Wên-tien's ed. (Huai nan hung lieh chi chieh 鴻 烈 集 解 ), Commercial Press, 1933 .


I ch'ieh ching yin i 一 切 經 音 義 , by Hui-lin. (8th cent. A.D.) , Taishō Tripitaka. , Vol. 54.


I chou shu 逸 周 書, Pao ching t'ang ts'ung shu..


I chüeh liao tsa chi 猗 覺 寮 雜 記, by Chu I. (1098-1167) , Chih pu tsu chai ts'ung shu. , Ling-nan yün-lin hsien-kuan ed., 1882 .


Index du Fong sou t'ong yi , Centre franco-chinois d'êtudes Sinologiques, 1943 .


Index to Li chi , Harvard Yenching Institute Sinological Index Series, no. 27, 1937 .


Index to Po hu t'ung , ibid., No. 2, 1931 .


Index to the Titles Quoted in the Commentary on Wên hsüan , ibid., No. 26, 1935 .


I wên lei chü 藝 文 類 聚 , Hua yang hung ta t'ang ed., 1879 .


Jih chih lu 日 知 錄 , by Ku Yen-wu. (1613-1682) , Pên-ya ed., 1795 .


Jui ying t'u 瑞 應 圖, by Sun Jou-chih. (6th cent. A.D.) , Yü han shan fang chi i shu. , Vol 77.


Ku chin tien chi chü san k'ao 古 今 典 籍 聚 散 考, by Ch'ên Têng-yüan. , Commercial Press, 1936 .


Ku liang pu chu 榖 梁 補 注, by Chung Wên-chêng. (1818-1877) , Huang ch'ing ching chieh hsü pien. , ch. 1321-1344.


Ku shih k'ao 古 史 考, by Ch'iao Chou. (201-270) , P'ing ching kuan ts'ung shu. , 1885 .


Ku shih pien 古 史 辨, Vol. 1, 2, 4, 5, 7¹-²


Kuan tzü 管 子, Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


K'un hsüeh chi wên 困 學 紀 聞, by Wang Ying-lin. (1223-1296) , Ssü pu ts'ung k'an ed.


Kung yang i shu 公 羊 義 疏, by Ch'ên Li. (1809-1869) , Huang ch'ing ching chieh hsü pien. , ch. 1189-1264.


Kuo yü 國 語, Ssü pu ts'ung k'an ed.


Liu i lun 六 藝 論, Pai ching t'ang ts'ung shu, Tōhō bunka gakuin. , 1935 .


Lu shih 路 史, 前 紀, Hung hsing shan fang ed., 1876 .


Lun hêng 論 衡 Ss ü pu ts'ung k'an ed.


Lun yü chêng i 論 語 正 義, by Liu Pao-nan. (1791-1855) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Lü shih ch'un ch'iu 呂 氏 春 秋, Erh shihêrh tzü. , Hang-chou chê-chiang shu-chü ed., 1875 .


Mêng tzü chêng i 孟 子 正 義, by Chiao Hsün. (1763-1820) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Ming t'ang yüeh ling lun 明 堂 月 令 論, Huang shih i shu k'ao..


Mo tzü 墨 子, Sun I-jang's ed. (Mo tzü hsien ku 閒 詁 ), Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Pao p'u tzü 抱 朴 子, Ssü pu ts'ung k'an ed.


Pei t'ang shu ch'ao 北 堂 書 鈔, ed. of 1888.


Pu hsü han shu i wên chih 補 續 漢 書 義 文 志 , by Ch'ien Ta-chao. (1744-1813) , Erh shih wu shih pu pien. , Vol II, K'ai-ming shu-tien..


San fu huang t'u 三 輔 黃 圖, Ssü pu ts'ung k'an ed.


San huang k'ao 三 皇 考 , by Ku Chieh-kang. and Yang Hsiang-kuei. , Yenching Journal of Chinese Studies , Monograph Series, No. 8, 1936 .


Shan hai ching 山 海 經, Hao I-hsing's ed. of 1809 .


Shang shu chin ku wên chu shu 尚 書 今 古 文 注 疏, by Sun Hsing-yen. (1753-1818) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Shang shu hou an 尚 書 後 案, by Wang Ming-shêng. (1722-1797) , Huang ch'ing ching chieh. , ch. 419.


Shang shu ta chuan 尚 書 大 傳, Ku ching chieh hui han..


Shang shu ta chuan chu 注, Huang shih i shu k'ao..


Shih chi chuan 詩 集 傳 , by Chu Hsi. (1130-1200) , Ssü pu ts'ung k'an ed.


Shih hsiao pien 識 小 編, by Tung Fêng-yüan. , Ts'ung shu chi ch'êng ed.


Shih hui chü li 史 諱 舉 例, by Ch'ên Yüan. , Yen ching hsûeh pao. , 1928 .


Shih mao shih chuan shu 詩 毛 氏 傳 疏, by Ch'en Huan. (1786-1863) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Shui ching chu 水 經 注, by Li Tao-yüan. (6th cent. A.D.) , Ssü pu ts'ung k'an ed.


Shuo wên chieh tzü chu 說 文 解 字 注, by Tuan Yü-ts'ai. (1735-1815) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Shuo yüan 說 苑, Ssü pu ts'ung k'an ed.


So wei hsiu wên tien yü lan chê 所 謂 修 文 殿 御 覽 者, by Hung Yeh (William Hung). , Yen ching hsüeh pao. , 1932 .


Ta tai li chi 大 戴 禮 記, Kuang ya ts'ung shu. , 1920 .


Tai p'ing yü lan 太 平 御 覽, Hsi pao shih ed., 1807 .


T'an 'T'an' 譚 [譚], by Tung Tso-pin. , Bulletin of the National Research Institute of History and Philology of the Academia Sinica , Vol. IV, 2, 1933 .


T'ang hui yao 唐 會 要, Chiang-su ed., 1884 .


Tsêng tzŭ wên chiang lu , 曾 子 問 講 錄 by Mao Ch'i-ling. (1623-1716) , Ch'ung chi tsêng tzü i shu. , 1860 (?).


Tso hai ching pien 左 海 經 辨, by Ch'ên Shou-ch'i. (1771-1834) , Huang ch'ing ching chieh. , ch. 1251.


Tu shu ts'ung lu 讀 書 叢 錄, by Hung I-hsüan. (1765-1837) .


Tu tuan 獨 斷, Pao ching t'ang ts'ung shu..


Tung han tsung chiao shih 獨 斷 東 漢 宗 教 史, by Sung P'ei-wei. , Shih ti hsiao ts'ung shu. , 1935 .


Tung kuan han chi 東 觀 漢 記, by Liu Chên. (d. ± 126 A.D.) , in the Hou han shu pu i , ed. by Yao Chih-yin.


T'ung chih 通 志, Commercial Press, 1935 .


T'ung tien 通 典 , ibid., 1935 .


Wên hsin tiao lung 文 心 雕 龍, by Liu Hsieh. (5th cent. A.D ) , Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Wên hsüan 文 選, Ssŭ pu ts'ung k'an ed.


Wu ching i i shu chêng 五 經 異 義 疏 證, by Ch'ên Shou-ch'i. (1771-1834) , Huang ch'ing ching chieh. , ch. 1248.


Wu ching t'ung i 五 經 通 義 Yü han shan fang chi i shu. , ch. 52.


Yen t'ieh lun 鹽 鐵 論, Kuo hsüeh chi pên ts'ung shu chien pien ed.


Yüeh ling chang chü 月 令 章 句, Huang shih i shu k'ao..

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia