<Previous Section>
<Next Section>

9 八姦第九

凡人臣之所道成姦者有八術:

一曰在同床。何謂同床?曰:貴夫人,愛孺子,便僻好色,此人主之所惑也。 託於燕處之虞,乘醉飽之時,而求其所欲,此必聽之術也。為人臣者內事之以金玉,使惑其主,此之謂「同床」。

二曰在旁。何謂在旁?曰:優笑侏儒,左右近習,此人主未命而唯唯,未使而諾諾,先意承旨, 觀貌察色以先主心者也。此皆俱進俱退,皆應皆對,一辭同軌以移主心者也。為人臣者內事(比)〔之〕以金玉玩好, 外為之行不法,使之化其主,此之謂「在旁」。

三曰父兄。何謂父兄?曰:側室公子,人主之所親愛也;大臣廷吏, 人主之所與度計也。此皆盡力畢議,人主之所必聽也。為人臣者事(畢)公子側室以音聲子女, 收大臣廷吏以辭言,處約言事,事成則進爵益祿,以勸其心,使犯其主,此之謂「父兄」。

四曰養殃。何謂養殃?曰:人主樂美宮室臺池,好飾子女狗馬以娛其心, 此人主之殃也。為人臣者盡民力以美宮室臺池,重賦斂以飾子女狗馬,以娛其主而亂其心, 從其所欲,而樹私利其間,此謂「養殃」。

五曰民萌。何謂民萌?曰:為人臣者散公財以說民人,行小惠以取百姓, 使朝廷市井皆勸譽己,以塞其主而成其所欲,此之謂「民萌」。

六曰流行。何謂流行?曰:人主者,固壅其言談,希於聽論議, 易移以辯說。為人臣者求諸侯之辯士,養國中之能說者,使之以語其私。為巧文之言, 流行之辭,示之以利勢,懼之以患害,施屬虛辭以壞其主,此之謂「流行」。

七曰威強。何謂威強?曰:君人者,以群臣百姓為威強者也。群臣百姓之所善, 則君善之;非群臣百姓之所善,則君不善之。為人臣者,聚帶劍之客,養必死之士,以彰其威, 明為己者必利,不為己者必死,以恐其群臣百姓而行其私,此之謂「威強」。

八曰四方。何謂四方?曰:君(臣)〔人〕者,國小則事大國,兵弱則畏強兵, 大國之所索,小國必聽;強兵之所加,弱兵必服。為人臣者重賦斂,盡府庫,虛其國以事大國, 而用其威求誘其君;甚者舉兵以聚邊境而制斂於內,薄者數內大使以震其君,使之恐懼,此之謂「四方」。

凡此八者,人臣之所以道成姦,世主所以壅劫,失其所有也,不可不察焉。

明君之於內也,娛其色而不行其謁,不使私請。

其於左右也,使其身必責其言,不使益辭。

其於父兄大臣也,聽其言也必使以罰任於後,不令妄舉。

其於觀樂玩好也,必令之有所出,不使擅進〔擅退〕,不使(擅退)群臣虞其意。

其於德施也,縱禁財,發墳倉,利於民者必出於君,不使人臣私其德。

其於說議也,稱譽者所善,毀疵者所惡,必實其能,察其過,不使群臣相為語。

其〔於〕勇力之士也,軍旅之功無踰賞,邑鬭之勇無赦罪,不使群臣行私財。

其於諸侯之求索也,法則聽之,不法則距之。

所謂亡君者,非莫有其國也,而有之者,皆非己有也。令臣以外為制於內, 則是君人者亡也。聽大國為救亡也,而亡亟於不聽,故不聽。群臣知不聽,則不外諸侯; 諸侯(之)〔知〕不聽,則不受(之臣)〔臣之〕誣其君矣。

明主之為官職爵祿也,所以進賢材勸有功也。故曰:賢材者處厚祿, 任大官;功大者有尊爵,受重賞。官賢者量其能,賦祿者稱其功。是以賢者不誣能以事其主, 有功者樂進其業,故事成功立。

今則不然,不課賢不肖,〔不〕論有功勞,用諸侯之重,聽左右之謁。 父兄大臣上請爵祿於上,而下賣之以收財利,及以樹私黨。故財利多者買官以為貴, 有左右之交者請謁以成重。功勞之臣不論,官職之遷失謬。是以吏偷官而外交, 棄事而(財親)〔親財〕。是以賢者懈怠而不勸,有功者隳而簡其業,此亡國之風也。

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia