<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷 八 之 一 周 郊 婦 人

周 郊 婦 人 者﹐周 大 夫 尹 固 所 遇 於 郊 之 婦 人 也。周 敬 王 之 時﹐王 子 朝 怙 寵 為 亂﹐與 敬 王 爭 立﹐敬 王 不 得 入。尹 固 與 召 伯 盈 ﹑原 伯 魯 附 於 子 朝。春 秋 魯 昭 二 年 六 月﹐晉 師 納 王﹐尹 固 與 子 朝 奉 周 之 典 籍﹐出 奔 楚。

數 日 道 還﹐周 郊 婦 人 遇 郊﹐尤 之 曰﹕「處 則 勸 人 為 禍﹐行 則 數 日 而 反﹐是 其 過 三 歲 乎﹖」至 昭 公 二 十 九 年﹐京 師 果 殺 尹 固。君 子 謂﹕「周 郊 婦 人﹐惡 尹 氏 之 助 亂﹐知 天 道 之 不 祐﹐示 以 大 期。終 如 其 言。」詩 云﹕「取 辟 不 遠﹐昊 天 不 忒。」此 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia