<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之二 陳 辯 女

辯 女 者﹐陳 國 採 桑 之 女 也。晉 大 夫 解 居 甫 使 於 宋﹐道 過 陳﹐遇 採 桑 之 女﹐止 而 戲 之 曰﹕「女 為 我 歌﹐我 將 舍 汝﹗」採 桑 女 乃 為 之 歌 曰﹕「墓 門 有 棘﹐斧 以 斯 之。夫 也不 良﹐ 國 人 知 之。知 而 不 已﹐誰 昔 然 矣。」大 夫 又 曰﹕「為 我 歌 其 二。」女 曰﹕「墓 門 有 梅﹐ 有 鴞 萃 止。夫 也 不 良﹐歌 以 訊 止。訊 予 不顧﹐顛 倒 思 予。」大 夫 曰﹕「其 梅 則 有﹐其 鴞 安 在﹖」女 曰﹕「陳﹐小 國 也﹐攝 乎 大 國 之 間﹐因 之 以 饑 餓﹐加 之 以 師 旅﹐其 人 且 亡﹐ 而 況 鴞 乎 ﹖」 大 夫 乃 服 而 釋 之。君 子 謂﹕「辯 女 貞 正 而 有 辭﹐柔 順 而 有 守。」詩 云﹕ 「既 見 君 子﹐樂 且 有 儀。」此 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia