<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之四 王 孫 氏 母

王 孫 氏 之 母 者﹐齊 大 夫 王 孫 賈 之 母 也。賈 年 十 五﹐事 齊 閔 王。國 亂﹐閔 王 出 見 弒﹐國 人 不 討 賊。

王 孫 母 謂 賈 曰﹕「汝 朝 出 而 晚 來﹐則 吾 倚 門 而 望 汝﹔汝 暮 出 而 不 還﹐則 吾 倚 閭而 望 汝。今 汝 事 王﹐王 出 走﹐汝 不 知 其 處﹐汝 尚 何 歸 乎﹖」王 孫 賈 乃 入 市 中﹐而 令 百 姓 曰﹕「淖 齒 亂 齊 國﹐弒 閔 王﹐欲 與 我 誅 之 者﹐袒 右﹗」市 人 從 者 四 百 人﹐與 之 誅 淖 齒﹐ 刺 而 殺 之。君 子 謂﹕「王 孫 母 義 而 能 。」詩 云﹕「教 誨 爾 子﹐式 殺 似 之。」此 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia