<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之七 張 湯 母

漢 御 史 大 夫 張 湯 之 母 也。湯 以 文 法﹐事 漢 孝 武 帝﹐為 御 史 大 夫。好 勝 陵 人﹐母 數 責 怒﹐性 不 能 悛 改。後 果 為 丞 相 嚴 青 翟 及 三 長 史 所 怨﹐會 趙 王 上 書 言 湯 罪﹐繫 廷 尉。 丞 相 及 三 長 史 共 致 其 罪﹐遂 自 殺。

昆 弟﹑諸 子 欲 厚 葬 之。母 曰﹕「湯 為 天 子 大 臣﹐被 惡 言 而 死﹐亦 何 厚 葬﹖」載 以牛 車﹐ 有 棺 而 無 槨。天 子 聞 之 曰﹕「非 此 母 不 生 此 子 ﹗」乃 盡 案 誅 三 長 史。丞 相 嚴 青 翟 自 殺。君 子 謂﹕「張 湯 母 能 克 己 感 悟 時 主。」詩 云﹕「彼 美 孟 姜﹐德 音 不 忘。」此 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia