<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之八 雋 不 疑 母

漢 京 兆 尹 雋 不 疑 之 母 也。仁 而 善 教。不 疑 為 京 兆 尹﹐行 縣 錄 囚 徒﹔還﹐其 母 輒 問 所 平 反﹐母 喜 笑。飲 食 言 語 異 於 他 時﹔或 無 所 出﹐母 怒﹐為 之 不 食。由 是 故 不 疑 為 吏﹐ 嚴 不 殘。君 子 謂﹕「 不 疑 母 能 以 仁 教。」詩 云﹕「昊 天 疾 威﹐敷 于 下 土。」言 天 道 好 生﹐ 疾 威 虐 之 行 於 下 土 也。

8.8 The Mother of Jian Buyi

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia