<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之九 楊 夫 人

楊 夫 人 者﹐漢 丞 相 安 平 侯 楊 敞 之 妻 也。漢 昭 帝 崩﹐昌 邑 王 賀 即 帝 位﹐淫 亂﹐大 將 軍 霍 光 與 車 騎 將 軍 張 安 世 謀﹐欲 廢 賀 更 立 帝。議 已 定﹐使 大 司 農 田 延 年 報 敞。敞 驚 懼﹐ 不 知 所 言﹐汗 出 浹 背﹐徒 曰 唯 唯 而 已。

延 年 出 更 衣﹐夫 人 遽 從 東 廂 謂 敞 曰﹕「此 國 之 大 事﹐今 大 將 軍 議 已 定﹐使 九 卿來 報 君 侯。君 侯 不 疾 應﹐與 大 將 軍 同 心﹐猶 與 無 決﹐先 事 誅 。」延年 從 更 衣 還﹐敞﹑夫 人 與 延 年 參 語 許 諾﹐請 奉 大 將 軍 教 令。遂 共 廢 昌 邑 王﹐立 宣 帝。居 月 餘﹐敞 薨 ﹐益封 三 千 五 百 戶。君 子 謂﹕「敞 夫 人 可 謂 知 事 之 機 者 矣。」 詩 云﹕「辰 彼 碩 女﹐令 德 來 教。」此 之 謂 也。

8.9 The Wife of Yang of the Han Dynasty

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia