<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之十一 嚴 廷 年 母

河 南 太 守 東 海 嚴 延 年 之 母 也。生 五 男﹐皆 有 吏 材﹐至 二 千 石﹐東 海 號 曰「萬 石 嚴 嫗」。 延 年 為 河 南 太 守﹐所 在 名 為 嚴 能。冬 月﹐傳 屬 縣 囚﹐論 府 下﹐流 血 數 里﹐河 南 號 曰 「屠 伯」。

其 母 常 從 東 海 來﹐欲 就 延 年 臘。到 洛 陽﹐適 見 報 囚﹐母 大 驚﹐便 止 都 亭﹐不 肯 入 府。 延 年 出 至 都 亭 謁﹐母 閉 閣 不 見。延 年 免 冠 頓 首 閤 下﹐母 乃 見 之﹐因 責 數 延 年 曰﹕「幸 備 郡 守﹐專 治 千 里﹐不 聞 仁 義 教 化﹐有 以 全 安 愚 民﹐顧乘 刑 罰 多 刑 殺 人﹐欲 以 致 威﹐ 豈 為 民 父 母 之 意 哉﹖」延 年 服 罪﹐頓 首 謝﹐因為 御 歸 府 舍。

母 畢 正 臘 已﹐謂 延 年 曰﹕「天 道 神 明﹐人 不 可 獨 殺。我 不 自 意 老 當 見 壯子 被 刑 戮 也﹗行 矣﹗去 汝 東 海 ﹐掃 除 墓 地 耳。」遂 去﹐歸 郡﹐見 昆 弟 宗 族﹐復 為 言 之。

後 歲 餘﹐為 府 丞 所 章﹐結 延 年 罪 名 十 事﹐下 御 史 案 驗﹐遂 棄 延 年 於 市。東 海 莫 不 稱 母 賢 智。

君 子 謂﹕「嚴 母 仁 智 信 道。」詩 云﹕「心 之 憂 矣﹐寧 自 全 矣。」其 嚴 母 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia