<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之十三 王 章 妻 女

王 章 妻 女﹐漢 京 兆 尹 王 仲 卿 之 妻 及 其 女 也。仲 卿 為 書 生﹐【學】 於 長 安﹐獨 與 妻 居。 疾 病﹐無 被﹐臥 牛 衣 中﹔與 妻 訣﹐泣 涕。妻 呵 怒 曰﹕「仲 卿 尊 貴 在 朝 廷﹐誰 愈 於 仲 卿 者﹖今 疾 病 困 厄﹐不 自 激 昂﹐乃 反 涕 泣﹐何 鄙 也!」後 章 仕 宦 至 京 兆 尹。

成 帝 舅 大 將 軍 王 鳳 秉 政 專 權﹐章 雖 為 鳳 所 舉﹐意 不 肯 附。會 有 日 食 之 變﹐章 上 封 事﹐ 言 鳳 不 可 任 用。事 成 當 上﹐妻 止 之 曰﹕「人 當 知 足﹐獨 不 念 牛 衣 中 流 涕 時 耶﹖」 章 曰﹕「非 女 子 所 知﹗」書 遂 上﹐天 子 不 忍 退 鳳﹐章 猶 是 為 鳳 所 陷﹐事 至 大 逆﹐收 繫 下 獄。

章 有 小 女﹐年 十 二﹐夜 號 哭 曰﹕「平 日 坐 獄 上﹐聞 呼 囚 數 常 至 九﹐今 八 而 止﹔我 君 素 剛﹐先 死 者 必 我 君 也。」 明 日 問 之﹐果 死。妻 子 皆 徒 合 浦。鳳 薨 後﹐成 都 侯 王 商 為 大 將 軍﹐閔 章 無 罪﹐白 還 其 妻 子﹑財 產 田 宅﹐眾 庶 給 之。君 子 謂﹕「 王 章 妻 知 卷 舒 之 節。」詩 云﹕「昊 天 已 威﹐予 慎 無 罪。」言 王 為 威 虐 之 政﹐則 無 罪 而 遘 咎 也。

8.13 Wife and Daughter of Wang Zhang

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia