<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷一之十二 魯 之 母 師

母 師 者 , 魯 九 子 之 寡 母 也 。 臘 日 休 作 者 , 歲 祀 禮 事 畢 , 悉 召 諸 子 , 謂 曰 :「 婦 人 之 義 , 非 有 大 故 , 不 出 夫 家 。然 吾 父 母 家 [多] 幼 稚 , 歲 時 禮 不 理 。 吾 從 汝 謁 往 監 之 。 」 諸 子 皆 頓 首 許 諾 。 又 召 諸 婦 曰 : 「 婦 人 有 三 從 之 義 , 而 無 專 制 之 行 。 少 繫[於] 父 母 , 長 繫 於 夫 , 老 繫 於 子 。 今 諸 子 許 我 歸 視 私 家 , 雖 踰 正 禮 , 願 與 少 子 俱 , 以 備 婦 人 出 入 之 制 。諸 婦 其 慎 房 戶 之 守 , 吾 夕 而 反 。 」

於 是 使 少 子 僕 , 歸 辨 家 事 。 天 陰 還 失 早 , 至 閭 外 而 止 ,[待] 夕 而 入 。

魯 大 夫 從 臺 上 見 而 怪 之 。 使 人 間 視 其 居 處 , 禮 節 甚 修, 家 事 甚 理 。 使 者 還 以 狀 對 。 於 是 大 夫 召 母 而 問 之 曰 : 「 一 日 從 北 方 來 , 至 閭[外] 而 止 , 良 久 , 夕 乃 入 。 吾 不 知 其 故 , 甚 怪 之 , 是 以 問 也 。」 母 對 曰 : 「 妾 不 幸 , 早 失 夫 , 獨 與 九 子居。臘[日], 禮 畢 事 間 , 徙 諸 子 謁 歸 視 私 家 。 與 諸 婦 孺 子 期 , 夕 而 反 。 妾 恐 其 酺 醵 醉拳飽, 人 情 所 有 也 。 妾 反 大 早 , 不 敢 復 返 , 故 止 閭 外 , 期 盡 而 入 。

大 夫 美 之 , 言 於 穆 公 ,[穆 公] 賜 母 尊 號 曰 母 師 。使[朝謁] 夫 人 , 夫 人 諸 姬 皆 師 之 。君 子 謂 母 師 能 以 身 教 。 夫 禮 , 婦 人 未 嫁 , 則 以 父 母 為 天 ; 既 嫁 , 則 以 夫 為天 。其 喪 [父] 母 , 則 降 服 一 等 , 無 二 天 之 義 也 。 詩 云 : 「 出 宿 于 濟 ,飲 餞 于 禰 , 女子 有 行 , 遠 父 母 兄 弟 。 」

頌 曰 : 九 子 之 母 , 誠 知 禮 經 , 謁 歸 還 反 , 不 揜 人 情 ,德 行 既 備 , 卒 蒙 其 榮 , 魯 君 賢 之 , 號 以 尊 名 。

1.12 Mother-Teacher of Lu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia