<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷八之十六 漢 孝 平 王 后

漢 孝 平 王 后 者﹐安 漢 公﹑太 傅﹑大 司 馬 王 莽 之 女﹐孝 平 皇 帝 之 后 也。為 人 婉 淑 有節 行。 平 帝 即 位﹐后 年 九 歲 莽 秉 政﹐欲 只 依 霍 光 故 事﹐以 女 配 帝﹔設 詐 以 成 其 禮﹐諷 皇 太 后 遣 長 樂 少 府﹑宗 政﹑尚 書 令 納 采﹔太 師﹑大 司 徒﹑大 司 空 以 下 四 十 人 皮 弁 素 積﹐而 告 宗 廟。明 年 春﹐遣 司 徒 ﹑司 空﹑左﹑右 將 軍 奉 乘 輿 法 駕﹐迎 皇 后 于 安 漢 公 第。司 徒 授 璽 綬﹐登 車 稱 警 蹕﹐時 自 上 林 延 壽 門﹐入 未 央 前 殿。群 臣 就 位 行 禮 畢﹐大 赦 天 下﹐ 賜 公 卿 下 至 趨 宰﹑執 事﹐皆 有 差。

后 立 歲 餘﹐平 帝 崩。後 數 年﹐莽 篡 漢 位﹐后 年 十 八。自 劉 氏 廢﹐常 稱 疾 不 朝 會。莽 敬 悍 哀 傷﹐意 欲 嫁 之﹐令 立 國 將 軍 孫 建 世 子 豫 將 醫 往 問 疾。后 大 怒﹐笞 鞭 旁 侍 御﹐因 廢 疾﹐不 肯 起﹐莽 遂 不 敢 強 也。及 漢 兵 誅 莽﹐燔 燒 未 央﹐后 曰﹕「何 面 目 以 見 漢 家﹗」 自 投 火 中 而 死。君 子 謂﹕「平 后 體 自 然 貞 淑 之 行﹐不 為 存 亡 改 意﹐可 謂 節 行 不 虧 污 者 矣。」詩 曰﹕「髧 彼 兩 髦﹐實 惟 我 儀。之 死 矢 靡 他﹗」此 之 謂 也。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia