<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷一之十四 齊 田 稷 母

齊 田 稷 子 之 母 也 。 田 稷 子 相 齊 , 受 下 吏 之 貨 金 百 鎰 ,以 遺 其 母 。 母 曰 : 「子 為 相 三 年 矣 , 祿 未 嘗 多 若 此 也 , 豈 脩 士 大 夫 之 費 哉 ! 安 所 得 此 ? 」 對 曰 : 「 誠 受 之 於 下 。 」其 母 曰 : 「 吾 聞 士 修 身 潔 行 , 不 為 苟 得 。 竭 情 盡 實 , 不 行 詐 偽 。 非 義 之 事 , 不 計 於 心 。 非 理 之 利 , 不 入 於 家 。 言 行 若 一 , 情 貌 相 副 。 今 君 談 官 以 待 子 , 厚 祿 以 奉 子 , 言 行 則 可 以 報 君 。 夫 為 人 臣 而 事 其 君 , 猶 為 人 子 而 事 其 父 也 。 盡 力 竭 能 , 忠 信 不 欺 , 務 在 效 忠 , 必 死 奉 命 , 廉 潔 公 正 , 故 遂 而 無 患 。 今 子 反 是 , 遠 忠 矣 。 夫 為 人 臣 不 忠 , 是 為 人 子 不 孝 也 。 不 義 之 財 , 非 吾 有 也。 不 孝 之 子 , 非 吾 子 也 。 子 起 。 」

田 稷 子 慚 而 出 , 反 其 金 , 自 歸 罪 於 宣 王 , 請 就 誅 焉 。 宣 王 聞 之 , 大 賞 其 母 之 義 , 遂 舍 稷 子 之 罪 , 復 其 相 位 ,而 以 公 金 賜 母 。 君 子 謂 , 稷 母 廉 而 有 化 。 詩 曰: 「 彼 君 子 兮 , 不 素 飧 兮 。 」 無 功 而 食 祿 , 不 為 也 , 況 於 受 金 乎 !

頌 曰 : 田 稷 之 母 , 廉 潔 正 直 , 責 子 受 金 , 以 為 不 德 ,忠 孝 之 事 , 盡 財 竭 力 ,君 子 受 祿 , 終 不 素 食 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia