<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷二之一 周 宣 姜 后

惟 若 賢明﹐廉正以方。動作有節﹐言成文章。咸曉事理﹐知世紀綱。循法興居﹐終身無缺。妃后賢焉﹐名號必揚。

周 宣 姜 后 者 , 齊 侯 之 女﹐[宣王之后] 也 。 賢 而 有 德 , 事 非 禮 不 言 ,行 非 禮 不 動 。

宣 王 常 早 臥 晏 起 , 后 夫 人 不 出 房 。 姜 后[既出]﹐[乃] 脫 簪 珥 , 待 罪 於 永 巷 , 使 其 傅 母 通言 於 王 曰 : 「 妾 之 才 , 妾 之 淫 心 見 矣 , 至 使 君 王 失 禮 而 晏 朝 , 以 見 君 王 樂 色 而 忘 德 也 。 夫 苟 樂 色 , 必 好 奢 窮 欲 , 亂 之 所 興 也 。 原 亂 之 興 , 從 婢 子 起 。 敢 請 婢 子 之 罪 。 」 王 曰 : 「 寡 人 不 德 , 實 自 生 過 ,非 夫 人 之 罪 也 。 」 遂 復 姜 后 而 勤 於 政 事 。 早 朝 晏 退 , 卒 成 中 興 之 名 。

君 子 謂 , 姜 后 善 於 威 儀 而 有 德 行 。 夫 禮 , 后 夫 人 御 於 君 , 以 燭 進 。 至 於 君所 , 滅 燭 , 適 房 中 , 脫 朝 服 ,衣 褻 服 , 然 後 進 御 于 君 。 雞 鳴 , 樂 師 擊 鼓 以 告 旦 , 后 夫 人 鳴 佩 而 去 。 詩 曰 : 「 威 儀 抑 抑 , 德 音 秩 秩 。 」 又 曰 : 「 隰 桑 有 阿 , 其 葉 有 幽 , 既 見 君 子 , 德 音 孔 膠 。 」 夫 婦 人 以 色 親 , 以 德 固 。 姜 氏 之 德 行 可 謂 孔 膠 也 。

頌 曰 : 嘉 茲 姜 后 , 厥 德 孔 賢 , 由 禮 動 作 , 匡 配 周 宣 ,引 過 推 讓 , 宣 王 悟 焉 , 夙 夜 崇 道 , 為 中 興 君 。

2.1 Queen Jiang of King Xuan of the Zhou

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia