<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷二之十 柳 下 惠 妻

魯 大 夫 柳 下 惠 之 妻 也 。 柳 下 惠 處 魯 , 三 黜 而 不 去 , 憂 民 救 亂 。 妻 曰 : 「 無 乃 瀆 乎 ! 君 子 有 二 恥 。 國 無 道 而 貴 ,恥 也 ; 國 有 道 而 賤 , 恥 也 。 今 當 亂 世 , 三 黜 而 不 去 , 亦 近 恥 也 。 」 柳 下 惠 曰 : 「 油 油 之 民 , 將 陷 於 害 , 吾 能 已 乎 !且 彼 為 彼 , 我 為 我 , 彼 雖 裸 裎 , 安 能 污 我 ! 」 油 油 然 與 之 處 , 仕 於 下 位 。 柳 下 既 死 , 門 人 將 誄 之 。 妻 曰 : 「 將 誄 夫 子 之 德 耶 , 則 二 三 子 不 如 妾 知 之 也 。 」 乃 誄 曰 : 「 夫 子 之 不 伐 兮 , 夫 子 之 不 竭 兮 , 夫 子 之 信 誠 而 與 人 無 害 兮 , 屈 柔 從 俗 , 不 強 察 兮 , 蒙 恥 救 民 , 德 彌 大 兮 , 雖 遇 三 黜 , 終 不 蔽 兮 , 愷 悌 君 子 , 永 能 厲 兮 , 嗟 乎 惜 哉 , 乃 下 世 兮 , 庶 幾 遐 年 , 今 遂 逝 兮 , 嗚 呼 哀 哉 , 魂 神 泄 兮 , 夫 子 之 [謚] , 宜 為 惠 兮 。 」 門 人 從 之 以 為 誄 , 莫 能 竄 一 字 。 君 子 謂 柳 下 惠 妻 能 光 其 夫 矣 。 詩 曰 : 「 人 知 其 一 , 莫 知 其 他 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 下 惠 之 妻 , 賢 明 有 文 , 柳 下 既 死 , 門 人 必 存 ,將 誄 下 惠 , 妻 為 之 辭 , 陳 列 其 行 , 莫 能 易 之 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia