<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷二之十三 楚 接 輿 妻

楚 狂 接 輿 之 妻 也 。 接 輿 躬 耕 以 為 食 , 楚 王 使 使 者 持 金 百 鎰 、 車 二 駟 , 往 聘 迎 之 , 曰 : 「 王 願 請 先 生 治 淮 南 。 」接 輿 笑 而 不 應 , 使 者 遂 不 得 與 語 而 去 。

妻 從 市 來 , 曰 :「先 生 [少] 而 為 義 , 豈 將 老 而 遺 之 哉 ! 門 外 車 跡 , 何 其 深 也 ? 」 接 輿 曰 : 「 王 不 知 吾 不 肖 也 , 欲 使 我 治 淮 南 ,【 遣】 使 者 持 金 駟 來 聘 。 」 其妻 曰 : 「 得 無 許 之 乎 ? 」 接 輿 曰 : 「 夫 富 貴 者 , 人 之 所 欲 也 , 子 何 惡 , 我 許 之 矣 。 」 妻 曰 : 「 義 士 非 禮 不 動 , 不 為 貧 而 易 操 , 不 為 賤 而 改 行 。 妾 事 先 生 ,躬 耕 以 為 食 , 親 績 以 為 衣 , 食 飽 衣 暖 , 據 義 而 動 , 其 樂 亦 自 足 矣 。 若 受 人 重 祿 , 乘 人 堅 良 , 食 人 肥 鮮 , 而 將 何 以 待 之 ! 」 接 輿 曰 : 「 吾 不 許 也 。 」 妻 曰 : 「 君 使 不 從 , 非 忠 也 。 從 之 又 違 , 非 義 也 。 不 如 去 之 。 」

夫 負 釜 甑 , 妻 戴 紝 器 , 變 名 易 姓 而 遠 徙 , 莫 知 所 之 。 君 子 謂 接 輿 妻 為 樂 道而 遠 害 , 夫 安 貧 賤 而 不 怠 於 道 者 , 唯 至 德 者 能 之 。 詩 曰 :「肅 肅 兔 罝 , 椓 之 丁 丁 。 」 言 不 怠 於 道 也 。

頌 曰 : 接 輿 之 妻 , 亦 安 貧 賤 , 雖 欲 進 仕 , 見 時 暴 亂 ,楚 聘 接 輿 , 妻 請 避 館 , 戴 紝 易 姓 , 終 不 遭 難 。

2.13 Wife of Jie Yu of Chu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia