<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之一 密 康 公 母

密 康 公 之 母 , 姓 [隗] 氏 。 周 共 王 遊 於 涇 上 , 康 公 從 , 有 三 女 奔 之 , 其 母 曰 : 「 必 致 之[於] 王 。 夫 獸 三 為 群 , 人 三 為 眾 , 女 三 為 粲 。 王 田 不 取 群 , 公 行 下 眾 , 王 御 不 參 一 族 。 夫 粲﹐ 美 之 物 [也] ﹐[眾 以 美 物 ] 歸 汝 , 而 何 德 以 堪 之 ? 王 猶 不 堪 , 況 爾 小 醜 乎 !」

康 公 不 獻 , 王 滅 密 。 君 子 謂 密 母 為 能 識 微 。 詩 云 : 「 無 已 大 康 , 職 思 其 憂 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 密 康 之 母 , 先 識 盛 衰 , 非 刺 康 公 , 受 粲 不 歸 ,公 行 下 眾 , 物 滿 則 損 , 俾 獻 不 聽 , 密 果 滅 殞 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia