<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之三 許 穆 夫 人

許 穆 夫 人 者 , 衛 懿 公 之 女 , 許 穆 公 之 夫 人 也 。 初 許 求 之 , 齊 亦 求 之 , 懿 公 將 與 , 許 女 因 其 傅 母 而 言 曰 : 「 古 者 諸 侯 之 有 女 子 也 , 所 以 苞 苴 玩 弄 , 繫 援 於 大 國 也 。 言 今 者 許 小 而 遠 , 齊 大 而 近 。 若 今 之 世 , 強 者 為 雄 。 如 使 邊 境 有 寇 戎 之 事 , 維 是 四 方 之 故 , 赴 告 大 國 , 妾 在 , 不 猶 愈 乎 !今 舍 近 而 就 遠 , 離 大 而 附 小 , 一 旦 有 車 馳 之 難 , 孰 可 與 慮 社 稷 ? 」 衛 侯 不 聽 , 而 嫁 之 於 許 。

其 後 翟 人 攻 衛 , 大 破 之 , 而 許 不 能 救 , 衛 侯 遂 奔 走 涉 河 , 而 南 至 楚 丘 。 齊桓 往 而 存 之 , 遂 城 楚 丘 以 居 。 衛 侯 於 是 悔 不 用 其 言 。 當 敗 之 時 ,許 夫 人 馳 驅 而 弔 唁 , 衛 侯 因 疾 之 , 而 作 詩 云 : 「 載 馳 載 [驅] , 歸 唁 衛 侯 , 驅 馬 悠 悠 , 言 至 于 漕 , 大 夫 跋 涉 , 我 心 則 憂 , 既 不 我 嘉 , 不 能 旋 反 , 視 爾 不 臧 , 我 思 不 遠 。 」 君 子 善 其 慈 惠 而 遠 識 也 。

頌 曰 : 衛 女 未 嫁 , 謀 許 與 齊 , 女 諷 母 曰 , 齊 大 可 依 ,衛 君 不 聽 , 後 果 遁 逃 , 許 不 能 救 , 女 作 《載 馳》 。

3.3 Wife of Duke Mu of Xu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia