<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之七 衛 靈 夫 人

衛 靈 公 之 夫 人 也 。 靈 公 與 夫 人 夜 坐 , 聞 車 聲 轔 轔 , 至 闕 而 止 , 過 闕 復 有 聲 。 公 問 夫 人 曰 : 「 知 此 謂 誰 ? 」 夫 人 曰 : 「 此 [必] 蘧 伯 玉 也 。」 公 曰 : 「 何 以 知 之 ? 」 夫 人 曰 :「 妾 聞 : 禮 下 公 門 式 路 馬 , 所 以 廣 敬 也 。 夫 忠 臣 與 孝 子 ,不 為 昭昭[信] 變 節 , 不 為 冥 冥 惰 行 。 蘧 伯 玉 , 衛 之 賢 大 夫 也 。仁 而 有 智 , 敬 於 事 上 。 此 其 人 必 不 以 闇 昧 廢 禮 , 是 以 知 之 。」 公 使 視 之 , 果 伯 玉 也 。

公 反 之 , 以 戲 夫 人 曰 : 「 非 也 。 」 夫 人 酌 觴 再 拜 賀 公 , 公 曰 : 「 子 何 以 賀寡 人 ? 」 夫 人 曰 : 「 始 妾 獨 以 衛 為 有 蘧 伯 玉 爾 , 今 衛 復 有 與 之 齊 者 , 是 君 有 二 [賢] 臣 也 。 國 多 賢 臣 , 國 之 福 也 。 妾 是 以 賀 。 」 公 驚 曰 : 「 善 哉 ! 」 遂 語 夫 人 其 實 焉 。 君 子 謂 衛 夫 人 明 於 知 人 道 。 夫 可 欺 而 不 可 罔 者 , 其 明 智 乎 ! 詩 云 : 「 我 聞 其 聲 ,不 見 其 人 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 衛 靈 夜 坐 , 夫 人 與 存 , 有 車 轔 轔 , 中 止 闕 門 ,夫 人 知 之 , 必 伯 玉 焉 , 維 知 識 賢 , 問 之 信 然 。

3.7 Wife of Duke Ling of Wey

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia