<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷一之四 啟 母 塗 山

啟 母 者 , 塗 山 氏 長 女 也 。 夏 禹 娶 以 為 妃 。 既 生 啟 , 辛 壬 癸 甲 , 啟 呱 呱 泣 , 禹 去 而 治 水 , 惟 荒 度 土 功 , 三 過 其 家, 不 入 其 門 。 塗 山 獨 明 教 訓 , 而 致 其 化 焉 。

及 啟 長 , 化 其 德 而 從 其 教 , 卒 致 令 名 。 禹 為 天 子 ,而 啟 為 嗣 , 持 禹 之 功 而 不 殞 。 君 子 謂 塗 山 彊 於 教 誨 。 詩 云 : 「 釐 爾 士 女 , 從 以 孫 子 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 啟 母 塗 山 , 維 配 帝 禹 , 辛 壬 癸 甲 , 禹 往 敷 土 ,啟 呱 呱 泣 , 母 獨 論 序 , 教 訓 以 善 , 卒 繼 其 父 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia