<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之十一 晉 范 氏 母

晉 范 氏 母 者 , 范 獻 子 之 妻 也 。 其 三 子 遊 於 趙 氏 。 趙 [簡] 子 乘 馬 園 中 , 園 中 多 株 , 問 三 子 曰 : 「 柰 何 ? 」 長 者 曰 :「 明 君 不 問 不 為 , 亂 君 不 問 而 為 。 」 中 者 曰 : 「 愛 馬 足 則 無 愛 民 力 , 愛 民 力 則 無 愛 馬 足 。 」 少 者 曰 : 「 可 以 三 德 使 民 。 設 令 伐 株 於 山 將 有 馬 為 也 , 已 而 [開] 囿 示 之 株 。 夫 山 遠 而 囿 近 , 是 民 一 悅 矣 。 夫 險 阻 之 山 而 伐 平 地 之 株 , 民 二 悅 矣 。 既 畢 而 賤 賣 民 , 三 悅 矣 。 」 簡 子 從 之 , 民 果 三 悅 。

少 子 伐 其 謀 , 歸 以 告 母 。 母 喟 然 歎 曰 : 「 終 滅 范 氏 者 必 是 子 也 。 夫 伐 功 施勞 , 鮮 能 布 仁 。 乘 偽 行 詐 , 莫 能 久 長 。 」 其 後 智 伯 滅 范 氏 。 君 子 謂 范 氏 母 為 知 難 本 。 詩 曰 : 「 無 忝 爾 祖 , 式救 爾 訛 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 范 氏 之 母 , 貴 德 尚 信 , 小 子 三 德 , 以 詐 與 民 ,知 其 必 滅 , 鮮 能 有 仁 , 後 果 逢 禍 , 身 死 國 分 。

3.11 Mother of Fan Family of Jin

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia