<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之十二 魯 公 乘 姒

魯 公 乘 姒 者 , 魯 公 乘 子 皮 之 姒 也 。 其 族 人 死 , 姒 哭 之 甚 悲 。 子 皮 止 姒 曰 : 「 安 之 , 吾 今 嫁 姊 矣 。 」 已 過 時 , 子 皮 不 復 言 也 。

魯 君 欲 以 子 皮 為 相 , 子 皮 問 姒 曰 : 「 魯 君 欲 以 我 為 相 , 為 之 乎 ? 」 姒 曰 : 「 勿 為 也 。 」 子 皮 曰 : 「 何 也 ? 」 姒 曰 : 「 夫 臨 喪 而 言 嫁 , 一 何 不 習 禮 也 ! 後 過 時 而 不 言 , 一 何 不 達 人 事 也 ! 子 內 不 習 禮 , 而 外 不 達 人 事 , 子 不 可 以 為 相 。 」 子 皮 曰 : 「 姒 欲 嫁 , 何 不 早 言 ? 」 姒 曰 :「 婦 人 之 事 , 唱 而 後 和 。 吾 豈 以 欲 嫁 之 故 數 子 乎 ! 子 誠 不 習 於 禮 , 不 達 於 人 事 。 以 此 相 一 國 , 據 大 眾 , 何 以 理 之 !譬 猶 揜 目 而 別 黑 白 也 。 揜 目 而 別 黑 白 , 猶 無 患 也 。 不 達 人 事 而 相 國 , 非 有 天 咎 , 必 有 人 禍 。 子 其 勿 為 也 。 」

子 皮 不 聽 , 卒 受 為 相 。 居 未 期 年 , 果 誅 而 死 。 君 子 謂 , 公 乘 姒 緣 事 而 知 弟之 遇 禍 也 , 可 謂 智 矣 。 待 禮 然 後 動 , 不 苟 觸 情 可 謂 貞 矣 。 詩 云 : 「[ 蘀] 兮[ 蘀] 兮 , 風 其 吹 汝 , 叔 兮 伯 兮 , 唱 予 和 汝 。 」 又 曰 : 「 百 爾 所 思 , 不 如 我 所 之 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 子 皮 之 姊 , 緣 事 分 理 , 子 皮 相 魯 , 知 其 禍 起 ,姊 諫 子 皮 , 殆 不 如 止 , 子 皮 不 聽 , 卒 為 宗 恥 。

3.12 Elder Sister of Gongcheng of Lu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia