<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷三之十五 趙 將 括 母

趙 將 馬 服 君 趙 奢 之 妻 , 趙 括 之 母 也 。 秦 攻 趙 , 孝 成 王 使 括 代 廉 頗 為 將 。 將行 , 括 母 上 書 言 於 王 曰 : 「 括 不 可 使 將 。 」 王 曰 : 「 何 以 ? 」 曰 : 「 始 妾 事 其 父 , 父 時 為 將 ,身 所 奉 飯 [飲 而 進 食] 者 以 十 數 , 所 友 者 以 百 數 。 大 王 及 宗 室 所 賜 幣 者 , 盡 以 與 軍 吏 士 大 夫 。 受 命 之 日 , 不 問 家 事 。 今 括 一 旦 為 將 , 東 向 而 朝 軍 吏 , 吏 無 敢 仰 視 之 者 。 王 所 賜 金 帛 , 歸 盡 臧 之 。 乃 日 視 便 利 田 宅 可 買 者[買 之] 。 王 以 為 若 其 父 乎 ? 父 子 不 同 , 執 心 各 異 。 願 [王] 勿 遣 。 」 王 曰 : 「 母 置 之 , 吾 計 已 決 矣 。 」 括 母 曰 : 「 王 終 遣 之 , 即 有 [如] 不 稱 , 妾 得 無 隨 [坐] 乎 ? 」 王 曰 : 「 不 也 。 」

括 既 行 , 代 廉 頗 。 三 十 餘 日 , 趙 兵 果 敗 ,括 死 軍 覆 。 王 以 括 母 [先 言] ,[ 故 卒 不 加 誅 ]。[ 君 子 謂 括 母] 為 仁 智 。 詩 曰 : 「 老 夫 灌 灌 , 小 子 蹻 蹻 , 匪 我 言 耄 , 爾 用 憂 謔 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 孝 成 用 括 , 代 頗 距 秦 , 括 母 獻 書 , 知 其 覆 軍 ,願 止 不 得 , 請 罪 止 身 , 括 死 長 平 , 妻 子 得 存 。

3.15 Mother of General Kuo of Zhao

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia