<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之五 黎 莊 夫 人

黎 莊 夫 人 者 , 衛 侯 之 女 , 黎 莊 公 之 夫 人 也 。 既 往 而 不 同 欲 , 所 務 者 異 , 未 嘗 得 見 , 甚 不 得 意 。 其 傅 母 閔 夫 人 賢 , 公 反 不 納 , 憐 其 失 意 , 又 恐 其 已 見 遣 , 而 不 以 時 去 , 謂 夫 人 曰 : 「 夫 婦 之 道 , 有 義 則 合 , 無 義 則 去 。 今 不 得 意 ,胡 不 去 乎 ? 」 乃 作 詩 曰 : 「 式 微 式 微 , 胡 不 歸 ? 」 夫 人 曰 : 「 婦 人 之 道 , 壹 而 已 矣 。 彼 雖 不 吾 以 , 吾 何 可 以 離 於 婦 道 乎 ! 」 乃 作 詩 曰 : 「 微 君 之 故 , 胡 為 乎 中 路 ? 」 終 執 貞 壹 , 不 違 婦 道 , 以 俟 君 命 。 君 子 故 序 之 以 編 詩 。

頌 曰 : 黎 莊 夫 人 , 執 行 不 衰 , 莊 公 不 偶 , 行 節 [反] 乖 ,傅 母 勸 去 , 作 詩 式 微 , 夫 人 守 壹 , 終 不 肯 歸 。

4.5 Wife of Zhuang of Li

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia