<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷一之五 湯 妃 有[]

湯 妃 有[] 者 , 有 [] 氏 之 女 也 。 生 仲 壬﹐ 外 丙 , 亦 明 教 訓 , 致 其 功 。

有[]之 妃 湯 也 , 統 領 九 嬪 , 後 宮 有 序 , 咸 無 妒 媢 逆 理 之 人 , 卒 致 王 功。君 子 謂 妃 明 而 有 序 。 詩 云 : 「 窈 窕 淑 女 , 君 子 好 逑 。 」言 賢 女 能 為 君 子 和 好 眾 妾 , 其 有 [] 之 謂 也 。

頌 曰 : 湯 妃 有[]﹐[質] 行 聰 明 , 媵 從 伊 尹 , 自 夏 適 殷 ,勤 愨 治 中 , 九 嬪 有 行 , 化 訓 內 外 , 亦 無 愆 殃 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia