<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之七 息 君 夫 人

夫 人 者 , 息 君 之 夫 人 也 。 楚 伐 息 , 破 之 。 虜 其 君 , 使 守 門 。 將 妻 其 夫 人 , 而 納 之 於 宮 。 楚 王 出 遊 , 夫 人 遂 出 見 息 君 , 謂 之 曰 : 「 人 生 要 一 死 而 已 , 何 至 自 苦 ! 妾 無 須 臾 而 忘 君 也 , 終 不 以 身 更 貳 醮 。 生 離 於 地 上 , 豈 如 死 歸 於 地 下 哉 ! 」 乃 作 詩 曰 : 「 穀 則 異 室 , 死 則 同 穴 。 [謂 予] 不 信 ,[有]如 皦 日 。 」 息 君 止 之 , 夫 人 不 聽 , 遂 自 殺 , 息 君 亦 自 殺 , 同 日 俱 死 。 楚 王 賢 其 夫 人 , 守 節 有 義 , 乃 以 諸 侯 之 禮 合 而 葬 之 。 君 子 謂 夫 人 說 於 行 善 , 故 序 之 於 詩 。 夫 義 動 君 子 , 利 動 小 人 。 息 君 夫 人 不 為 利 動 矣 。 詩 云 : 「 德 音 莫 違 ,及 爾 同 死 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 楚 虜 息 君 , 納 其 適 妃 , 夫 人 持 固 , 彌 久 不 衰 ,作 詩 同 穴 , 思 故忘新 , 遂 死 不 顧 , 列 於 貞 賢 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia