<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之八 齊 杞 梁 妻

齊 杞 梁 殖 之 妻 也 。 莊 公 襲 莒 , 殖 戰 而 死 。 莊 公 歸 , 遇 其 妻 , 使 使 者 弔 之 於路 。 杞 梁 妻 曰 : 「 今 殖 有 罪 , 君 何 辱 命 焉 。 若 令 殖 免 於 罪 , 則 賤 妾 有 先 人 之 弊 廬 在 下 , 妾 不 得 與 郊 弔 。 」 於 是 莊 公 乃 還 車 詣 其 室 , 成 禮 然 後 去 。

杞 梁 之 妻 無 子 , 內 外 皆 無 五 屬 之 親 。 既 無 所 歸 , 乃 [就] 其 夫 之 尸 於 城 下 而 哭 [之],內 諴 動 人 , 道 路 過 者 莫 不 為 之 揮 [涕] , 十 日 ,而 城 為 之 崩 。 既 葬 , 曰 : 「 吾 何 歸 矣 ? 夫 婦 人 必 有 所 倚 者 也 。 父 在 則 倚 父 , 夫 在 則 倚 夫 , 子 在 則 倚 子 。 今 吾 上 則 無 父 , 中 則 無 夫 , 下 則 無 子 。 內 無 所 依 , 以 見 吾 誠 。 外 無 所 倚 , 以 立 吾 節 。 吾 豈 能 更 二 哉 ! 亦 死 而 已 。 」 遂 赴 淄 水 而 死 。 君 子 謂 杞 梁 之 妻 貞 而 知 禮 。 詩 云 : 「 我 心 傷 悲 , 聊 與 子 同 歸 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 杞 梁 戰 死 , 其 妻 收 喪 , 齊 莊 道 弔 , 避 不 敢 當 ,哭 夫 於 城 , 城 為 之 崩 , 自 以 無 親 , 赴 淄 而 薨 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia