<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之十 楚 昭 貞 姜

貞 姜 者 , 齊 侯 之 女 , 楚 昭 王 之 夫 人 也 。 王 出 遊 , 留 夫 人 漸 臺 之 上 而 去 。 王 聞 江 水 大 至 , 使 使 者 迎 夫 人 , 忘 持 其 符, 使 者 至 , 請 夫 人 出 , 夫 人 曰 : 「 王 與 宮 人 約 令 , 召 宮 人 必 以 符 。 今 使 者 不 持 符 , 妾 不 敢 從 使 者 行 。 」 使 者 曰 :「 今 水 方 大 至 , 還 而 取 符 , 則 恐 後 矣 。 」 夫 人 曰 : 「 妾 聞 之 : 貞 女 之 義 不 犯 約 , 勇 者 不 畏 死 , 守 一 節 而 已 。 妾 知 從 使 者 必 生 , 留 必 死 。 然 棄 約 越 義 而 求 生 , 不 若 留 而 死 耳 。」 於 是 使 者 反 取 符 , 則 水 大 至 , 臺 崩 , 夫 人 流 而 死 。 王 曰 : 「 嗟 夫 ! 守 義 死 節 , 不 為 苟 生 , 處 約 持 信 , 以 成 其 貞 。 」 乃 號 之 曰 貞 姜 。 君 子 謂 貞 姜 有 婦 節 。 詩 云 : 「 淑 人 君 子 , 其 儀 不 忒 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 楚 昭 出 遊 , 留 姜 漸 臺 , 江 水 大 至 , 無 符 不 來 ,夫 人 守 節 , 流 死 不 疑 , 君 子 序 焉 , 上 配 伯 姬 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia