<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之十一 楚 白 貞 姬

貞 姬 者 , 楚 白 公 勝 之 妻 也 。 白 公 死 , 其 妻 紡 績 不 嫁 。吳 王 聞 其 美 且 有 行 , 使 大 夫 持 金 百 鎰 、 白 璧 一 雙 以 聘 焉 ,以 輜 軿 三 十 乘 迎 之 , 將 以 為 夫 人 。

[大 夫] 致 幣 , 白 妻 辭 之 曰 : 「 白 公 生 之 時 , 妾 幸 得 充 後 宮 , 執 箕 帚 , 掌 衣 履 , 拂 枕 席 , 託 為 妃 匹 。 白 公 不 幸 而 死 , 妾 願 守 其 墳 墓 , 以 終 天 年 。 今 王 賜 金 璧 之 聘 。 夫 人 之 位 , 非 愚 妾 之 所 聞 也 。 且 夫 棄 義 從 欲 者 , 污 也 。 見 利 忘 死 者 , 貪 也 。 夫 貪 污 之 人 , 王 何 以 為 哉 ! 妾 聞 之 : 『 忠 臣 不 借 人 以 力 , 貞 女 不 假 人 以 色 。』 豈 獨 事 生 若 此 哉 , 於 死 者 亦 然 。 妾 既 不 仁 , 不 能 從 死 ,今 又 去 而 嫁 , 不 亦 太甚 乎 ! 」 遂 辭 聘 而 不 行 。 吳 王 賢 其 守 節 [而] 有 義 , 號 曰 [楚 白] 貞 姬 。 君 子 謂 貞 姬 廉 潔 而 誠 信 。 夫 任 重 而 道 遠 , 仁 以 為 己 任 , 不 亦 重 乎 ! 死 而 後 已 , 不 亦 遠 乎 ! 詩 云 : 「 彼 美 孟 姜 , 德 音 不 忘 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 白 公 之 妻 , 守 寡 紡 績 , 吳 王 美 之 , 聘 以 金 璧 ,妻 操 固 行 , 雖 死 不 易 , 君 子 大 之 , 美 其 嘉 績 。

4.11 Chaste Ji of Duke Bai of Chu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia