<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷四之十三 魯 寡 陶 嬰

陶 嬰 者 , 魯 陶 門 之 女 也 。 少 寡 , 養 幼 孤 , 無 強 昆 弟 ,紡 績 為 產 。 魯 人 或 聞 其 義 , 將 求 焉 。

嬰 聞 之 , 恐 不 得 免 ,作 歌 , 明 己 之 不 更 二 也 。 其 歌 曰 : 「 黃 鵠 之 早 寡 兮 ,七 年 不 雙 。鵷 鵛 獨 宿 兮 , 不 與 眾 同 。 夜 半 悲 鳴 [兮] , 想 其 故 雄 。 天 命 早 寡 兮 , 獨 宿 何 傷 。 寡 婦 念 此 兮 , 泣 下 數 行 。 嗚 呼 [悲] 兮 , 死 者 不 可 忘 。 飛 鳥 尚 然 兮 , 況 於 貞 良 。 雖 有 賢 [雄] 兮 , 終 不 重 行 。 」 魯 人 聞 之 曰 : 「 斯 女 不 可 得 已 。 」 遂 不 敢 復 求 。 嬰 寡 , 終 身 不 改 。 君 子 謂 陶 嬰 貞 壹 而 思 。 詩 云 :「 心 之 憂 兮 , 我 歌 且 謠 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 陶 嬰 少 寡 , 紡 績 養 子 , 或 欲 取 焉 , 乃 自 修 理 ,作 歌 自 明 , 求 者 乃 止 , 君 子 稱 揚 , 以 為 女 紀 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia