<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷五之十三 珠 崖 二 義

二 義 者 , 珠 崖 令 之 後 妻 , 及 前 妻 之 女 也 。 女 名 初 , 年 十 三 , 珠 崖 多 珠 , 繼 母 連 大 珠 以 為 繫 臂 。 及 令 死 , 當 送 喪 。 法 , 內 珠 入 於 關 者 死 。 繼 母 棄 其 繫 臂 珠 。 其 子 男 年 九 歲 , 好 而 取 之 , 置 之 母 鏡 奩 中 , 皆 莫 之 知 。

遂 奉 喪 歸 , 至 海 關 , 關 候 士 吏 搜 索 , 得 珠 十 枚 於 繼 母 鏡 奩 中 , 吏 曰 : 「 嘻 ! 此 值 法 無 可 柰 何 , 誰 當 坐 者 ? 」 初 在 左 右 顧 , 心 恐 母 去 置 鏡 奩 中 , 乃 曰 : 「 初 當 坐 之 。 」 吏 曰 : 「 其 狀 何 如 ? 」對 曰 : 「 君 不 幸 , 夫 人 解 繫 臂 棄 之 。 初 心 惜 之 , 取 而 置 夫 人 鏡 奩 中 , 夫 人 不 知 也 。 」 繼 母 聞 之 , 遽 疾 行 問 初 , 初 曰 : 「 夫 人 所 棄 珠 , 初 復 取 之 , 置 夫 人 奩 中 , 初 當 坐 之 。 」母 意 亦 以 初 為 實 , 然 憐 之 , 乃 因 謂 吏 曰 : 「 願 且 待 , 幸 無 劾 兒 , 兒 誠 不 知 也 。 此 珠 妾 之 繫 臂 也 , 君 不 幸 , 妾 解 去 之 , 而 置 奩 中 。 迫 奉 喪 , 道 遠 , 與 弱 小 俱 , 忽 然 忘 之 , 妾 當 坐 之 。 」 初 固 曰 : 「 實 初 取 之 。 」 繼 母 又 曰 : 「 兒 但 讓 耳 , 實 妾 取 之 。 」 因 涕 泣 不 能 自 禁 。 女 亦 曰 : 「 夫 人 哀 初 之 孤 , 欲 強 活 初 身 , 夫 人 實 不 知 也 。 」 又 因 哭 泣 , 泣 下 交 頸 , 送 葬 者 盡 哭 , 哀 動 傍 人 , 莫 不 為 酸 鼻 揮 涕 。 關 吏 執 筆 書 劾 , 不 能 就 一 字 , 關 候 垂 泣 , 終 日 不 能 忍 決 , 乃 曰 : 「 母 子 有 義 如 此 , 吾 寧 坐 之 ? 不 忍 加 文 , 且 又 相 讓 , 安 知 孰 是 ? 」 遂 棄 珠 而 遣 之 , 既 去 , 後 乃 知 男 獨 取 之 也 。 君 子 謂 二 義 慈 孝 。 論 語 曰 : 「 父 為 子 隱 , 子 為 父 隱 , 直 在 其 中 矣 。」 若 繼 母 與 假 女 推 讓 爭 死 , 哀 感 傍 人 , 可 謂 直 耳 。

頌 曰 : 珠 崖 夫 人 , 甚 有 母 恩 , 假 繼 相 讓 , 維 女 亦 賢 ,納 珠 於 關 , 各 [自] 伏 愆 , 二 義 如 此 , 為 世 所 傳 。

5.13 Two Righteous Women from Zhuyai

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia