<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷五之十四   郃 陽 友 娣

友 娣 者 , [郃] 陽 邑 任 延 壽 之 妻 也 。 字 季 兒 , 有 三 子 。 季 兒 兄 季 宗 與 延 壽 爭 葬 父 事 , [延] 壽 與 其 友 田 建 陰 殺 季 宗 。 建 獨 坐 死 , 延 壽 會 赦 , 乃 以 告 季 兒 , 季 兒 曰 : 「 嘻 ! 獨 今 乃 語 我 乎 ! 」 遂 振 衣 欲 去 , 問 曰 :「所 與 共 殺 吾 兄 者 為 誰 ? 」 延 壽曰 : 「 田 建 。 田 建 已 死 , 獨 我 當 坐 之 , 汝 殺 我 而 已 。 」 季 兒 曰 : 「 殺 夫 不 義 , 事 兄 之 讎 亦 不 義 。 」 延 壽 曰 : 「 吾 不 敢 留 汝 , 願 以 車 馬 及 家 中 財 物 盡 以 送 汝 , 聽 汝 所 之 。 」 季 兒 曰 : 吾 當 安 之 ? 兄 死 而 讎 不[ 報] , 與 子 同 枕 席 而 使 殺 吾 兄 , 內 不 能 和 夫 家 , 又 縱 兄 之 仇 , 何 面 目 以 生 而 戴 天[ 履] 地 乎 ! 」 延 壽 慚 而 去 , 不 敢 見 季 兒 。 季 兒 乃 告 其 大 女 曰 : 「 汝 父 殺 吾 兄 , 義 不 可 以 留 ,又 終 不 復 嫁 矣 。 吾 去 汝 而 死 , 善 視 汝 兩 弟 。 」 遂 以 [繈] 自 經 而 死 。 馮 翊 王 讓 聞 之 , 大 其 義 , 令 縣 復 其 三 子 而 表 其 墓 。君 子 謂 友[娣] 善 復 兄 仇 。 詩 曰 : 「 不 僭 不 賊 , 鮮 不 為 則 。 」季 兒可 以 為 則 矣 。

頌 曰 : 季 兒 樹 義 , 夫 殺 其 兄 , 欲 復 兄 讎 , 義 不 可 行 ,不 留 不 去 ,遂 以 自 殃 , 馮 翊 表 墓 , 嘉 其 義 明 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia