<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷六之二 楚 江 乙 母

楚 大 夫 江 乙 之 母 也 。 當 恭 王 之 時 , 乙 為 郢 大 夫 。 有 入 王 宮 中 盜 者 , 令 尹 以 罪 乙 , 請 於 王 而 絀 之 。

處 家 無 幾 何 ,其 母 亡 布 八 尋 , 乃 往 言 於 王 曰 : 「 妾 夜 亡 布 八 尋 , 令 尹 盜 之 。 」 王 方 在 小 曲 之 臺 , 令 尹 侍 焉 。 王 謂 母 曰 : 「 令 尹 信 盜 之 , 寡 人 不 為 其 富 貴 而 不 行 法 焉 。 若 不 盜 而 巫 之 , 楚 國 有 常 法 。 」 母 曰 : 「 令 尹 不 身 盜 之 也 , 乃 使 人 盜 之 。 」 王 曰 : 「 其 使 人 盜 奈 何 ? 」 對 曰 : 「 昔 孫 叔 敖 之 為 令 尹 也 ,道 不 拾 遺 , 門 不 閉 關 , 而 盜 賊 自 息 。 今 令 尹 之 治 也 , 耳 目 不 明 , 盜 賊 公 行 , 是 故 使 盜 得 盜 妾 之 布 , 是 與 使 人 盜 何 以 異 也 ? 」 王 曰 : 「 令 尹 在 上 , 寇 盜 在 下 , 令 尹 不 知 有 何 罪 焉 ? 」 母 曰 : 「 吁 , 何 大 王 之 言 過 也 ! 昔 日 妾 之 子 為 郢 大 夫 , 有 盜 王 宮 中 之 物 者 , 妾 子 坐 而 絀 , 妾 子 亦 豈 知 之 哉 !然 終 坐 之 , 令 尹 獨 何 人 , 而 不 以 是 為 過 也 ? 昔 者 周 武 王 有 言 曰 : 『 百 姓 有 過 , 在 予 一 人 。 』 上 不 明 則 下 不 治 , 相 不 賢 則 國 不 寧 。 所 謂 國 無 人 者 , 非 無 人 也 , 無 理 人 者 也 。 王 其 察 之 。 」 王 曰 : 「 善 。 非 徒 譏 令 尹 , 又 譏 寡 人 。 」 命 吏 償 母 之 布 , 因 賜 金 千 鎰 , 母 讓 金 布 曰 : 「 妾 豈 貪 貨 而 [干] 大 王 哉 , 怨 令 尹 之 治 也 。 」 遂 去 , 不 肯 受 。

王 曰 : 「 母 智 若 此 , 其 子 必 不 愚 。 」 乃 復 召 江 乙 而 用 之 。 君 子 謂 乙 母 善 以 微 喻 。 詩 云 : 「 猷 之 未 遠 , 是 用 大 諫 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 江 乙 失 位 , 乙 母 動 心 , 既 歸 家 [處] , 亡 布 八 尋 ,指 責 令 尹 , 辭 甚 有 度 , 王 復 用 乙 , 賜 母 金 布 。

6.2 Mother of Jiang Yi of Chu

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia