<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷六之五 楚 野 辯 女

楚 野 辯 女 者 , 昭 氏 之 妻 也 。 鄭 簡 公 使 大 夫 聘 於 荊 , 至 於 狹 路 , 有 一 婦 人 乘 車 , 與 大 夫 [遇] , 轂 擊 而 折 大 夫 車 軸 ,大 夫 怒 , 將 執 而 鞭 之 , 婦 人 曰 : 「 君 子 不 遷 怒 , 不 貳 過 。 今 於 狹 路 之 中 , 妾 [之 避]已 極 矣 , 而 子 [大] 夫 之 僕 不 肯 少 引 ,是 以 敗 子 大 夫 之 車 , 而 反 執 妾 , 豈 不 遷 怒 哉 ! 既 不 怒 僕 ,而 反 怨 妾 , 豈 不 貳 過 哉 ! 周 書 曰 : 『 毋 侮 鰥 寡 , 而 畏 高 明 。 』 今 子 列 大 夫 而 不 為 之 表 , 而 遷 怒 貳 過 , 釋 僕 執 妾 , [輕] 其 微 弱 , 豈 可 謂 不 侮 鰥 寡 乎 ! 吾 鞭 則 鞭 耳 , 惜 子 大 夫 之 喪 善 也 ! 大 夫 慚 而 無 以 應 , 遂 釋 之 , 而 問 之 , 對 曰 : 「 妾 楚 野 之 鄙 人 也 。 」 大 夫 曰 : 「 盍 從 我 於 鄭 乎 ? 」 對 曰 : 「 既 有 狂 夫 , 昭 氏 在 內 矣 。 」 遂 去 。 君 子 曰 : 「 辨 女 能 以 辭 免 。 詩 云 : 「 惟 號 斯 言 , 有 倫 有 脊 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 :辯 女 獨 乘 , 遇 鄭 使 者 , 鄭 使 折 軸 , 執 女 忿 怒 ,女 陳 其 冤 , 亦 有 其 序 , 鄭 使 慚 去 , 不 敢 談 語 。

6.5 The Discriminating Woman of the Chu Countryside

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia