<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷六之十四 齊 女 徐 吾

齊 女 徐 吾 者 , 齊 東 海 上 貧 婦 人 也 。 與 鄰 婦 李 吾 之 屬 會 燭 , 相 從 夜 績 。 徐 吾 最 貧 , 而 燭 數 不 屬 。

李 吾 [謂] 其 屬 曰 :「徐 吾 燭 數 不 屬 , 請 無 與 夜 也 。 」 徐 吾 曰 : 「 是 何 言 與 ?妾 以 貧 燭 不 屬 之 故 , 起 常 先 , 息 常 後 , 灑 掃 陳 席 , 以 待 來 者 。 自 與 蔽 薄 , 坐 常 處 下 。 凡 為 貧 燭 不 屬 故 也 。 夫 一 室 之 中 , 益 一 人 , 燭 不 為 暗 , 損 一 人 , 燭 不 為 明 , 何 愛 東 壁 之 餘 光 , 不 使 貧 妾 得 蒙 見 哀 之 ? 恩 長 為 妾 役 之 事 , 使 諸 君 常 有 惠 施 於 妾 , 不 亦 可 乎 ! 」 李 吾 莫 能 應 , 遂 復 與 夜 , 終 無 後 言 。 君 子 曰 : 「 婦 人 以 辭 不 見 棄 於 鄰 , 則 辭 安 可 以 已 乎 哉 ! 」 詩 云 : 「 辭 之 輯 矣 , 民 之 協 矣 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 齊 女 徐 吾 , 會 績 獨 貧 , 夜 託 燭 明 , 李 吾 絕 焉 ,徐 吾 自 列 , 辭 語 甚 分 , 卒 得 容 入 , 終 沒 後 言 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia