<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷六之十五 齊 太 倉 女

齊 太 倉 女 者 , 漢 太 倉 令 淳 于 公 之 少 女 也 , 名 緹 縈 。 淳 于 公 無 男 , 有 女 五 人 。 孝 文 皇 帝 時 , 淳 于 公 有 罪 當 刑 。 是 時 肉 刑 尚 在 , 詔 獄 繫 長 安 , 當 行 會 逮 , 公 罵 其 女 曰 : 「 生 子 不 生 男 , [有]緩 急 非 有 益[也] 。 」 緹 縈 自 悲 泣 , 而 隨 其 父 至 長 安 , 上 書 曰 :

書 奏 , 天 子 憐 悲 其 意 , 乃 下 詔 曰 :

自 是 之 後 , 鑿 顛 者 髡 , 抽 脅 者 笞 , 刖 足 者 鉗 。 淳 于 公 遂 得 免 焉 。

君 子 謂 緹 縈 一 言 發 聖 主 之 意 , 可 謂 得 事 之 宜 矣 。

詩 云 : 「 辭 之 懌 矣 , 民 之 莫 矣 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 緹 縈 訟 父 , 亦 孔 有 識 , 推 誠 上 書 , 文 雅 甚 優 ,小 女 之 言 , 乃 感 聖 意 , 終 除 肉 刑 , 以 免 父 事 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia