<Previous Section>
Notes <Next Section>

卷七之五 魯 桓 文 姜

文 姜 者 , 齊 侯 之 女 , 魯 桓 公 之 夫 人 也 。 內 亂 其 兄 齊 襄 公 。 桓 公 將 伐 鄭 納 厲 公 , 既 行 , 與 夫 人 俱 將 如 齊 也 , 申 繻 曰 : 「 不 可 。 女 有 家 , 男 有 室 , 無 相 瀆 也 , 謂 之 有 禮 , 易 此 必 敗 。 且 禮 婦 人 無 大 故 則 不 歸 。」 桓 公 不 聽 , 遂 與 如 齊 。

文 姜 與 襄 公 通 , 桓 公 怒 , 禁 之 不 止 。 文 姜 以 告 襄 公 , 襄 公 享 桓 公 酒 , 醉 之 , 使 公 子 彭 生 抱 而 乘 之 , 因 拉 其 脅 而 殺 之 , 遂 死 於 車 。 魯 人 求 彭 生 以 除 恥 , 齊 人 殺 彭 生 。 詩 曰 :「 亂 匪 降 自 天 , 生 自 婦 人 。 」 此 之 謂 也 。

頌 曰 : 文 姜 淫 亂 , 配 魯 桓 公 , 與 俱 歸 齊 , 齊 襄 淫 通 ,俾 厥 彭 生 , 摧 幹 拉 胸 , 維 女 為 亂 , 卒 成 禍 凶 。

<Previous Section>
Notes <Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia