<Previous Section>
<Next Section>

第十五章

1. 定公問:「一言而可以興邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也。

2. 人之言曰:『為君難,為臣不易。』

3. 如知為君之難也,不幾乎一言而興邦乎!」

4. 曰:「一言而喪邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也,人之言曰:『予無樂乎為君。唯其言而莫予違也。』

5. 如其善而莫之違也,不亦善乎!如不善而莫之違也,不幾乎一言而喪邦乎!」

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia