<Previous Section>
<Next Section>

第一章

1. 堯曰:「咨!爾舜!天之挂數在爾躬。允執其中。四海困窮,天祿永終。」

2. 舜亦以命禹。

3. 曰:「予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝:有罪不敢赦。帝臣不蔽,簡在帝心。朕躬有罪,無以萬方;萬方有罪,罪在朕躬。」

4. 周有大賚,善人是富。

5. 「雖有周親,不如仁人。百姓有過,在予一人。」

6. 謹權量,審法度,修廢官,四方之政行焉。

7. 興滅國,繼絕世,舉逸民,天下之民歸心焉。

8. 所重:民、食、喪、祭。

9. 寬則得眾,信則民任焉,敏則有功,公則說。

<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia