<Previous Section>
<Next Section>

小戎

小戎俴收。
五楘梁輈。
游環脅驅。
陰靷鋈續。
文茵暢轂。
駕我騏馵。
言念君子。
溫其如玉。
在其板屋。
亂我心曲。
四牡孔阜。
六轡在手。
騏騮是中。
騧驪是驂。
龍盾之合。
鋈以觼軜。
言念君子。
溫其在邑。
方何為期。
胡然我念之。
俴駟孔群。
厹矛鋈錞。
蒙伐有苑。
虎韔鏤膺。
交韔二弓。
竹閉緄滕。
言念君子。
載寢載與。
厭厭良人。
秩秩德音。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia