<Previous Section>
<Next Section>

小宛

宛彼鳴鳩。
翰飛戾天。
我心憂傷。
念昔先人。
明發不寐。
有懷二人。
人之齊聖。
飲酒溫克。
彼昏不知。
壹醉日富。
各敬爾儀。
天命不又。
中原有菽。
庶民采之。
螟蛉有子。
蜾蠃負之。
教誨爾子。
式穀似之。
題彼脊令。
載飛載鳴。
我日斯邁。
而月斯征。
夙興夜寐。
無忝爾所生。
交交桑扈。
率場啄粟。
哀我填寡。
宜岸宜獄。
握粟出卜。
自何能穀。
溫溫恭人。
如集于木。
惴惴小心。
如臨于谷。
戰戰兢兢。
如履薄冰。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia