<Previous Section>
<Next Section>

小弁

弁彼鸒斯。
歸飛提提。
民莫不穀。
我獨于罹。
何辜于天。
我罪伊何。
心之憂矣。
云如之何。
踧踧周道。
鞫為茂草。
我心憂傷。
惄焉如擣。
假寐永嘆。
維憂用老。
心之憂矣。
疢如疾首。
維桑與梓。
必恭敬止。
靡瞻匪父。
靡依匪母。
不屬于毛。
不離于裹。
天之生我。
我辰安在。
菀彼柳斯。
鳴蜩嘒嘒。
有凗者淵。
萑葦淠淠。
譬彼舟流。
不知所屆。
心之憂矣。
不遑假寐。
鹿斯之奔。
維足伎伎。
雉之朝雊。
尚求其雌。
譬彼壞木。
疾用無枝。
心之憂矣。
寧莫之知。
相彼投兔。
尚或先之。
行有死人。
尚或墐之。
君子秉心。
維其忍之。
心之憂矣。
涕既隕之。
君子信讒。
如或酬之。
君子不惠。
不舒究之。
伐木掎矣。
析薪杝矣。
舍彼有罪。
予之佗矣。
莫高匪山。
莫浚匪泉。
君子無易由言。
耳屬于垣。
無逝我梁。
無發我笱。
我躬不閱。
遑恤我後。
<Previous Section>
<Next Section>
IATHPublished by The Institute for Advanced Technology in the Humanities, © Copyright 2003 by Anne Kinney and the University of Virginia